AGE OF WUSHU Private Open Events, April 30 / May 1 this - Cửu Âm Chân Kinh Private Mở Hoạt Động sự Kiện 30.4 / 1.5

28/04/2021

Dear heroes

AGE OF WUSHU Private Open Events, April 30  / May 1 this must be what all the dignitaries here are waiting for.

If a dream is to be unleashed with the martial arts sets. The Cabinet. The meridians of the monks' sects have been left open for a long time, so the moment of transformation is now really near.


Open April 30th Event and May 1 Labor Day [AT Servers: RAIN WIND MOON QMS]

Time:

  • 30/4   00:00 - 00:00   2/5/2021

Range:

  • Server : RAIN , WIND , MOON , QMS.

 

Content:

SERVER :  RAIN

May 1 Top-up for martial arts activities: :

Player Deposit 200,000 Gold get a random set of 1-10 martial arts bags.

Player Deposit 300,000 Gold, do not want to Receive 1 Reward 50,000 Gold The Weekly Reward can be redeemed for a martial arts bag from 1-10.


Leftover 250,000 Gold You Can Receive Ordinary Gifts

【Blessed martial arts bag 1-10 Randomly Include: Snowy Abode Sword, Golden Snake Sword, Linglong Dice, Heartless Seven skills, Eight Diagram Blade, Demon Soul-Chasing Blade, Devil Dance】

Blessed martial arts bag (lock), opens martial arts (unlocked) 【One account at most Get 1 random lucky bag of the same choice Martial Arts pocket】

 

 

SERVER WIND

May 1 Top-up for martial arts activities: :


 Player Deposit 50.000 Gold 1 Time : Get A reverse meridians 180 SERVER  QMS  MOON

May 1 Top-up for martial arts activities: :

  Player Deposit 50.000 Gold 1 Time : change only 1  reverse meridians【  reverse meridians 216 ,  not included  180 reverse meridians , Include Divine Water Palace và Dharma Sect 】. After the Deposit is completed, Player Login webshop At DKP Exchange accumulative points.

 
Chư vị nhân sĩ,

 

Cửu Âm Chân Kinh Private   Mở Hoạt Động sự Kiện ,30.4 và 1.5 đây hẳn là điều mà tất cả quý nhân sĩ nơi đây đều đang ngóng chờ. 

Nếu như uớc mơ được tung hoành thiên hạ Cùng với các bộ võ học . các Nội công . Kinh mạch các môn phái của chư vị nhân sĩ tự bấy lâu vẫn đang bỏ ngỏ, vậy thì thời khắc chuyển mình ấy giờ đây đã thật sự ở rất gần.

 

 Mở Sự Kiện 30/4 Và Ngày 1/5 Lao Động   [TẠI CÁC Máy chủ : RAIN WIND  MOON  QMS] 

Thời gian

  •    Từ 30/4   00:00 - 00:00  ngày 2/5/2021

Phạm vi

  • Máy chủ : RAIN , WIND , MOON , QMS

Nội dung


Máy Chủ  Rain

Ngày 1 tháng 5 Nạp Tiền Hoạt Động võ học :

Player Deposit 200,000 Gold get a random set of 1-10 martial arts bags.

Player Deposit 300,000 Gold, do not want to Receive 1 Reward 50,000 Gold The Weekly Reward can be redeemed for a martial arts bag from 1-10.


Leftover 250,000 Gold You Can Receive Ordinary Gifts

【Blessed martial arts bag 1-10 Randomly Include: Snowy Abode Sword, Golden Snake Sword, Linglong Dice, Heartless Seven skills, Eight Diagram Blade, Demon Soul-Chasing Blade, Devil Dance】

Blessed martial arts bag (lock), opens martial arts (unlocked) 【One account at most Get 1 random lucky bag of the same choice Martial Arts pocket】

Người chơi Nạp  200.000 Gold   tặng một bộ ngẫu nhiên phúc túi võ học 1-10.

Người chơi Nạp 300.000 Gold , không muốn Nhận 1 Phần 50.000 Gold Phần thưởng Tuần có thể đổi thành phúc túi võ học 1-10.

Còn thừa 250.000 Gold Có Thể Nhận các Phần quà Bình thường

【 Phúc túi võ học 1-10 Ngẫu nhiên Bao Gồm: Tuyết trai, kim xà, lung linh  , đoạn tình, bát quái đao, thiên ma Truy Hồn Đao, điên dại 】

Phúc túi Võ học (khóa) , mở ra võ học (không khóa) .【 Một tài khoản nhiều nhất Nhận được 1 Lần ngẫu nhiên phúc túi cùng loại lựa chọn Túi phúc Võ học】

 

Máy Chủ wind

Ngày 1 tháng 5 Nạp Tiền Hoạt Động võ học :


 Người chơi nạp 50.000 Gold 1 lần : Nhận Một  nghịch mạch 180 Máy Chủ  QMS  Moon

Ngày 1 tháng 5 Nạp Tiền Hoạt Động võ học :

  Người chơi nạp 50.000 Gold 1 lần : Nhận Một  nghịch mạch【 Chỉ mạch nghịch 216 ,  không Bao gồm  180 mạch nghịch , Bao gồm thần thủy và Đạt Ma 】. Sau Khi Nạp tiền xong Người chơi  tự Mình  Login webshop Tại   DKP Hoạt động điểm tích lũy Trao Đổi.

 

 

Let's continue to explore the world of Inner arts especially exciting with Advanced School Inner at AGE OF WUSHU Private!

 

Have a good time with AGE OF WUSHU Private!