Bảo Trì Hợp nhất máy chủ Moon & Spring - Server Unified Maintenance Moon & Spring

06/02/2023

Dear heroes

Estimated time around 1:00 am on . 8/2/2023  the time of official server merging.
when in-game announcements let players know before maintenance 【Summarize Server consolidation before we ask players to be aware of the following issues:
Attention :
: Before the server consolidation maintenance period 8/2/2023  players should not trade, so during the server merge period, players should note at the Moon &  Spring server, not sell at the world store, if the player Playing on 2 servers is still intentionally displayed and traded on 2 servers in the world store. We will not be responsible for lost items.
: If there are items or related items in the mail, please pick them up in your bag and put them in your inventory. if players still deliberately do not read the article or refuse to listen to us
We will not be fully responsible for lost player property.

 

Player Note System issue : 

 1. If the player uses the same account at 2 servers, there are characters that exist:
  The system will select Characters with low level of real power and will be automatically removed.


 1. [ 8/2/ 2023 ] Starting at 19:00 ingame players Moon &  Spring server are not allowed to display counters, If there are items or related items in the mail, please pick them up and put them in your inventory. if players still deliberately do not read the article or refuse to listen to us
  We will not be fully responsible for lost player property.


 

Maintenance Time

 • Server Unified Maintenance  Moon &  Spring 1:00 - 6:00  GMT +8  .  8/2/2023

Server Range

 • Server Moon &  Spring

 

 • Spring Server compensates as follows       Moon has no compensation activity :
   
   
   
   
  Reputation 6 month 【360 Reputation Pack 】+3600 Token 【360 Monster essence 】.
   
  NPC Da Laohu 5-6 Inside the Snowland Survival Token exchange with hundreds of gift packages Reaching the unpredictable level can exchange a lot of signs and fame 】


  Gold Recharge Event to collect exchange points or more, reward props.
   
   
   
  1. Top up 50,000 Gold Beyond the norm:
  Four Star Order ( can be received multiple times )/2 Reclusive and Faction Reward Pack ( Automated parcel system )+1 Meridians 【 Does not contain 180 Meridians Divine Water Palace , Dharma Sect , Shenji Camp 】216 Meridian Retrograde 【 Includes Emei , Shaolin (Need to contact the self-propelled accumulation point operation to choose the exchange)
   
   
   
   
  2. Top up 5000 Gold Rewards as follows (received once during the event):
  [ Four Star Order ] x 1
  [ Snowland Survival Token ] x 6
  [ Sina specializes in gift wrapping ] x 1
  [ Desolate Beast Stone ] x 80
  [ Demon Gate Token ] x 360
  [ Remnant Sword Certificate ] x 10
  [ Cyanin Jadeite ] x 50
  [ Jade Doll Quench Ticket ] x 50
  [ Refined Quality Binding Agent·Class 3 ] x 6
  [ Black Jade Powder ] x 6
  [ Bai Xiaosheng's Weapon Manual (Superior)] x 1000
  [ Pure Chi Pill (100000)]
   
   
   
   
  3. Deposit 50,000 Gold Don't want Weekly Reward can be exchanged for 3000 Health +1000 Magic Gate (Locked).【 Maximum number of times harvested 2 times 】
   
   
   
  4. Top up the accumulated points on the Jade Doll Quench Ticket 2000* Frame can only be exchanged once
   
   
   
  5. Recharge Gold into Four Star Order exchange points Key 】x3* Odd Number Props can only be harvested once
   
  6. Loading City Points Gold onto the frame [ Desolate Beast Stone ]80 Bales [ Demon Gate Token ]360 Bales Can only be harvested once Trade

 

 

 

Content Maintenance

 • Server Unified Maintenance Moon &  Spring

 

 

Chư vị nhân sĩ

 

Thời gian  dự tính Khoảng  1:00  Rạng sáng  【Ngày 8 tháng 2. Năm 2023 】, Thời gian Chính thức Để Hợp Nhât Máy Chủ .
khi thông báo ở bên trong trò chơi  để  người chơi nắm rõ trước khi bảo trì .【 Tổng kết Những lần hợp nhất máy chủ trước chúng tôi  yêu cầu người chơi chú ý 1 số vấn đề như sau
Chú ý :
: Trước thời gian bảo trì hợp nhất máy chủ 【Ngày 8 tháng 2. Năm 2023 】 người chơi không nên buôn bán , nên trong gia đoạn chuẩn bị hợp nhất máy chủ  người chơi chú ý tại 2 máy chủ Moon & Spring Không được bầy bán tại cửa hàng thế giới . nếu người chơi tại 2 máy chủ vẫn cố tình bầy và buôn bán tại 2 máy chủ  ở cửa hàng thế giới chúng tôi sẽ không  chịu trách nhiệm về vấn đề mất item .
: Nếu trong thư có các item hoặc các vật phẩm liên quan trong hộp thư vui lòng nhận vào trong túi và cất dữ  trong kho đồ . nếu người chơi vẫn cố tình không  đọc bài viết hoặc không chịu lắng nghe chúng tôi
chúng tôi sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm vấn đề tài sản của người chơi bị mất.    Người chơi Chú ý  Vấn đề hệ thống : 

 1. Nếu người chơi  sử dụng  cùng một  tài khoản tại 2 máy chủ  đều có nhân vật tồn tại :
  Hệ Thống sẽ lựa chọn Nhân vật có thực lực  và  đẳng cấp thấp và sẽ  bị tự động xóa bỏ.


 1. [ Ngày 7 tháng 2 năm 2023 ] Bắt đầu từ  19:00 ingame người chơi tại 2 máy chủ  Moon &  Spring không được phép Bày quầy bán hàng , Nếu trong thư có các item hoặc các vật phẩm liên quan  trong  hộp thư vui lòng nhận vào trong túi và cất dữ  trong kho đồ . nếu người chơi vẫn cố tình không  đọc bài viết hoặc không chịu lắng nghe chúng tôi
  chúng tôi sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm vấn đề tài sản của người chơi bị mất.

 

 

Thời gian Bảo Trì

 • Bảo Trì Hợp nhất máy chủ Moon & Spring  1:00 - 6:00  GMT +8 . 8/2/2023

Phạm vi Máy Chủ

 • Server Moon & Spring

Nội dung Bảo Trì

 • Hợp nhất máy chủ Moon & Spring

   
   
  Máy Chủ Spring đền bù như sau       Moon không có hoạt động đền bù :
   
   
   
   
  6 Tháng danh vọng 【360 Cái danh vọng bao 】+3600 Lệnh bài 【360 Tinh Hoa Cự Thú 】.
   
  NPC Đát cực khổ hử 5-6 Bên trong chỗ gia tăng hối đoái Tuyết Vực Cầu Sinh Lệnh cùng trăm sông gói quà 【 Đạt tới thâm bất khả trắc có thể hối đoái đại lượng bảng hiệu cùng danh vọng 】
   
   
  Sự kiện Nạp Gold điểm tích lũy thu hoạch hối đoái trở lên ban thưởng đạo cụ
   
   
   
  1. Nạp 50.000 Gold  Ngoài định mức:
  Tứ tinh bài ( có thể nhận nhiều lần )/2 Cái ẩn sĩ bao ( Hệ thống tự động bưu kiện )+1 kinh mạch 【 Không chứa 180 kinh mạch thần thủy Đạt Ma thần cơ 】216 Nghịch mạch 【 Bao hàm Nga Mi Thiếu Lâm 】( Cần liên hệ thu hoạch hoạt động điểm tích lũy tự hành lựa chọn hối đoái )
   
   
   
   
  2. Nạp 5000 Gold Phần Thưởng như sau ( nhận được một lần trong sự kiện ):
   
   
  [ Tứ tinh bài ]1 Kiện
  [ Tuyết Vực cầu sinh khiến ]6 Kiện
  [ Sina chuyên môn trở về gói quà ]1 Kiện
  [ Hoang thú thạch ]80 Kiện
  [ Ma Môn khiến ]360 Kiện
  [ Tàn kiếm bằng chứng ]10 Kiện
  [ Hoa thanh phỉ thúy ]50 Kiện
  [ Phỉ thúy bé con rèn luyện khoán ]50 Kiện
  [ Tinh xảo dung hợp tán ]6 Kiện
  [ Huyền Ngọc phấn ]6 Kiện
  [ Bách Hiểu Sinh binh lục ( Thượng )]1000 Kiện
  [ Chân khí đan (10 Vạn )]
   
   
   
   
  3. Nạp 50.000 Gold Không muốn Phần Thưởng Tuần có thể đổi lấy 3000 Huyết Mai Tiêu +1000 Ma Môn Lệnh ( Khóa ).【 Số lần nhiều nhất thu hoạch 2 Lần 】
   
   
   
  4. Nạp tiền điểm tích lũy lên khung           Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển 2000*    Số lần chỉ có thể hối đoái một lần
   
   
   
  5. Nạp Gold điểm tích lũy thương thành hối đoái tứ tinh bài 【 Khóa lại 】x3* Đạo cụ   Số lẻ chỉ có thể thu hoạch một lần
   
  6. Nạp Gold điểm tích lũy thương thành lên khung    [ Hoang thú thạch ]80 Kiện [ Ma Môn Lệnh ]360 Kiện     Số Lần chỉ có thể thu hoạch một lần Trao đổi

 

 

                                                                                                                        AGE OF WUSHU Private!