Bảo Trì Hợp nhất máy chủ Spring + Autumn - Server Unified Maintenance Spring + Autumn

12/12/2022

Dear heroes

Estimated time around 1:00 am on Thursday, December 15 - 2022 the time of official server merging.
when in-game announcements let players know before maintenance 【Summarize Server consolidation before we ask players to be aware of the following issues:
Attention :
: Before the server consolidation maintenance period December 15 - 2022 players should not trade, so during the server merge period, players should note at the Spring + Summer server, not sell at the world store, if the player Playing on 2 servers is still intentionally displayed and traded on 2 servers in the world store. We will not be responsible for lost items.
: If there are items or related items in the mail, please pick them up in your bag and put them in your inventory. if players still deliberately do not read the article or refuse to listen to us
We will not be fully responsible for lost player property.

 

Player Note System issue : 

 1. If the player uses the same account at 2 servers, there are characters that exist:
  The system will select Characters with low level of real power and will be automatically removed.


 1. [ December 14 - 2022 ] Starting at 19:00 ingame players Spring và Autumn server are not allowed to display counters, If there are items or related items in the mail, please pick them up and put them in your inventory. if players still deliberately do not read the article or refuse to listen to us
  We will not be fully responsible for lost player property.


 Support Summer Server Coming soon will consolidate the server :


 Player reaching Deep Level power can be obtained ( Reworked Inner 4 floors can reach Deep Level strength ). Two months Reputation 【Equivalent to 120 Pieces Reputation bag 】+ 2400 Item Props 【240 Monster essence 】.
 
NPC Da Laohu Inner 5-6 seats Exchange Snowland Survival Token and Baichuanguihai gift package 【 Reaching the Deep Level can exchange a large amount of Item Props and Reputation 】 Activity Token IV Redeem at Recharge Points)

Activity token four + Rare Treasure Certificate= one hundred rivers gift package
 

 PLAYERS CAN EXCHANGE AT WEBSHOP  WEBShop

 

Rare Treasure Certificate Exchangeable Snowland Survival Token Exchangeable Meridian Retrograde 180.
(At Npc Lin Liang Exchange location 180 Meridian Retrograde)【1 Rare Treasure Certificate = 1 Snowland Survival Token Up to 6 can be exchanged
 
NPC Da Laohu 5-6 inner increments Exchange Four-star order props, Can only be purchased once Through top up accumulated points Exchange Five Props
 
Recharge incremental points Exchange Rare Treasure Certificate 30*

 

 

Autumn server-exclusive Top up event

The event will take place from 13:00 PM on 11/12/2022 until the merging of 2 event servers will end

 

  1. Top Up 50,000 Gold Or Top Up More Than The Limit : Player will receive 2 Reclusive and Faction Reward Pack Bags (The system automatically sends parcels) + One Four-star order 
 
 [ Can receive many times ]
 
 
  2. Deposit 5000 gold Get Bonus
 
1 account Can only receive 1 time during the event period ]
 
 
 •  Four-star order x 1

 •  Cyanin Jadeite  x 50

 •  Jade Doll Quench Ticket  x 50
 •  Refined Quality Binding Agent  x 6

 •  Black Jade Powder  x 6

 •  Monster essence x 5

 •  Bai Xiaosheng's Weapon Manual (Superior) x 1000
 •  Zhenqi pill (100000 yuan)  x 2000
 •  Pure Yang Sword x 2222

 

 

 

Maintenance Time

 • Server Unified Maintenance  Spring &  Autumn 1:00 - 6:00  GMT +8  .  15/12/2022

Server Range

 • Server Spring &  Autumn.

 

Content Maintenance

 • Server Unified Maintenance Spring &  Autumn

 

 

Chư vị nhân sĩ

 

Thời gian  dự tính Khoảng  1:00  Rạng sáng Thứ năm 【Ngày 15 tháng 12. Năm 2022 】, Thời gian Chính thức Để Hợp Nhât Máy Chủ .
khi thông báo ở bên trong trò chơi  để  người chơi nắm rõ trước khi bảo trì .【 Tổng kết Những lần hợp nhất máy chủ trước chúng tôi  yêu cầu người chơi chú ý 1 số vấn đề như sau
Chú ý :
: Trước thời gian bảo trì hợp nhất máy chủ 【Ngày 15 tháng 12. Năm 2022 】 người chơi không nên buôn bán , nên trong gia đoạn chuẩn bị hợp nhất máy chủ  người chơi chú ý tại 2 máy chủ Spring + Autumn Không được bầy bán tại cửa hàng thế giới . nếu người chơi tại 2 máy chủ vẫn cố tình bầy và buôn bán tại 2 máy chủ  ở cửa hàng thế giới chúng tôi sẽ không  chịu trách nhiệm về vấn đề mất item .
: Nếu trong thư có các item hoặc các vật phẩm liên quan trong hộp thư vui lòng nhận vào trong túi và cất dữ  trong kho đồ . nếu người chơi vẫn cố tình không  đọc bài viết hoặc không chịu lắng nghe chúng tôi
chúng tôi sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm vấn đề tài sản của người chơi bị mất.    Người chơi Chú ý  Vấn đề hệ thống : 

 1. Nếu người chơi  sử dụng  cùng một  tài khoản tại 2 máy chủ  đều có nhân vật tồn tại :
  Hệ Thống sẽ lựa chọn Nhân vật có thực lực  và  đẳng cấp thấp và sẽ  bị tự động xóa bỏ.


 1. [ Ngày 14 tháng 12 năm 2022 ] Bắt đầu từ  19:00 ingame người chơi tại 2 máy chủ  Spring và Autumn không được phép Bày quầy bán hàng , Nếu trong thư có các item hoặc các vật phẩm liên quan  trong  hộp thư vui lòng nhận vào trong túi và cất dữ  trong kho đồ . nếu người chơi vẫn cố tình không  đọc bài viết hoặc không chịu lắng nghe chúng tôi
  chúng tôi sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm vấn đề tài sản của người chơi bị mất.Hỗ trợ Server Autumn Sắp tới sẽ hợp nhất máy chủ :


 Người chơi Đạt tới Thực Lực Thâm tàng có thể Nhận Được ( Hiểu ý công 4 Tầng liền có thể đạt thực lực thâm tàng ). 2 Tháng danh vọng 【Tương đương 120 Cái danh vọng bao 】+ 2400 Bảng hiệu 【240 Cái cự thú 】.
 
Đát cực khổ hử 5-6 Nội Công chỗ Trao đổi Tuyết Vực cầu sinh Lệnh cùng Gói Trăm sông gói quà 【 Đạt tới Thâm tàng có thể Trao Đổi Lượng Lớn bảng hiệu cùng danh vọng 】( Hoạt động lệnh bài bốn nạp tiền điểm tích lũy chỗ hối đoái )
 
Hoạt động lệnh bài bốn + Một cái dị bảo bằng chứng = Một cái trăm sông gói quà

NGƯỜI CHƠI CÓ THỂ TRAO ĐỔI TẠI WEBSHOP  WEBShop
 
 
Thẻ Dị bảo bằng chứng có thể Trao đổi Tuyết Vực cầu sinh khiến có thể Trao đổi Mạch Nghịch 180.
(Tại Npc Lâm lương vị trí Trao đổi 180 Mạch Nghịch)【1 Cái Thẻ dị bảo bằng chứng = 1 Cái Tuyết Vực cầu sinh khiến 】 Có thể đổi tối đa 6 cái
 
NPC Đát cực khổ hử 5-6 Nội Công chỗ gia tăng Trao đổi tứ tinh bài đạo cụ, Chỉ có thể mua 1 lần Thông qua nạp tiền điểm tích lũy Trao đổi Hoạt động lệnh bài năm Đạo cụ
 
Nạp tiền điểm tích lũy gia tăng Trao đổi Thẻ dị bảo bằng chứng 30*
 
 
 
 Sự kiện Nạp tiền dành riêng cho máy chủ Autumn
Sự kiện diễn ra bắt đầu từ  13:00 Chiều ngày 11/12/2022 tới khi 2 máy chủ hợp nhất sự kiện sẽ kết thúc
 
 
  1. Nạp 50.000 Gold Hoặc  Nạp Nhiều Hơn Ngoài định mức : Người chơi sẽ nhận được 2 Túi ẩn thế thế lực bao ( Hệ thống tự động gửi bưu kiện )+ Một cái tứ tinh lệnh bài 
 
 [ Có thể nhận nhiều lần ]
 
 
  2. Nạp 5000 Gold  Phần thưởng
1 tài khoản Chỉ có thể nhận duy nhất 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện ]
 
 
 •  Tứ Tinh lệnh bài x 1

 •  Hoa Thanh Phỉ Thúy  x 50

 •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển  x 50
 •  Dung Hợp Tán  x 6

 •  Huyền Ngọc Phấn  x 6

 •  Tinh Hoa Cự Thú x 5
 •  Bách Hiểu Binh Lục(Thượng) x 1000
 •  Chân Khí Đan (10 vạn )  x 2000
 •  Thuần Dương Phù Kiếm  x 2222
 
 
 
 
 

Thời gian Bảo Trì

 • Bảo Trì Hợp nhất máy chủ Spring &  Autumn  1:00 - 6:00  GMT +8  .  15/12/2022

Phạm vi Máy Chủ

 • Server Spring &  Autumn.

Nội dung Bảo Trì

 • Hợp nhất máy chủ Spring &  Autumn

 

 

                                                                                                                        AGE OF WUSHU Private!