Bích Hải Triều Sinh khúc ( Phiên bản Chân truyền ) hiện thế Đông Tà chân truyền! - Sound of the Blue Waves (Legacy Version) story of Eastern evil is coming!

01/01/2022Giới thiệu  [Bích Hải Triều Sinh khúc ( Phiên bản Chân truyền  ) ]Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh theo tiêu ngọc
Hiện Đào Hoa đảo Bích Hải Triều Sinh khúc Truyền thừa mấy đời đã có thiếu thốn, chân truyền bản Bích Hải Triều Sinh khúc vì thiên hạ ngũ tuyệt một trong Đông Tà Hoàng Dược Sư căn cứ tự thân võ học cảm ngộ chỗ sáng tác Chính là bản độc nhất chân truyền, uy lực to lớn Lại biến hóa vô tận.

Cải Tiến
1. Phong ba trắng hơn tuyết
Nguyên bản đặc hiệu: Âm luật vì trưng vũ thương, thì chiêu thức bổ sung hiệu quả: Đối chung quanh mục tiêu tạo thành tổn thương, ra chiêu quá trình vì hoàng Bá Thể trạng thái;

Chân truyền phiên bản
Nguyên bản đặc hiệu: Âm luật vì trưng vũ thương, thì chiêu thức bổ sung hiệu quả: Đối chung quanh mục tiêu tạo thành tổn thương, ra chiêu quá trình vì Đỏ Bá Thể trạng thái ;

1.1 Biến chiêu:
Như âm luật vì sừng thương vũ, thì chiêu thức bổ sung hiệu quả: Đối mục tiêu tạo thành tổn thương, chiêu thức có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ.


Bản Chân truyền : Như âm luật vì sừng thương vũ, thì chiêu thức bổ sung hiệu quả: Đối mục tiêu tạo thành tổn thương, Cũng tăng thêm 15% Nội công giảm miễn chợt Xem BUFF Nội công 15% Chống đỡ coi nhẹ BUFF 6 Giây Chiêu thức có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ


1.2 Nguyên bản : Như âm luật vì cung cung cung, thì chiêu thức bổ sung hiệu quả: Tụ lực đối mục tiêu tạo thành tổn thương;

Bản Chân truyền :
Mục tiêu HP Thấp hơn 70% Cao hơn 50% Gia tăng 40% Tổn thương
Mục tiêu HP Thấp hơn 50% Cao hơn 30% Gia tăng 60% Tổn thương
Mục tiêu HP Thấp hơn 30% Gia tăng 80% Tổn thương


2 Mãnh liệt sóng lớn

Nguyên bản :
Hoa đào bay thương ai chuyện cũ, khúc tận biển nguyệt còn bàng hoàng, tiếng tiêu đối chung quanh địch nhân tạo thành tổn thương, làm chung quanh 8 Gạo phạm vi
Bên trong địch nhân lòng say thần mê, bắt đầu khiêu vũ.
( quá trình xuất chiêu trạng thái hoàng Bá Thể  )
( Lòng say thần mê bên trong, dù cho ngoại lực gián đoạn, cũng Không có cách dừng động tác )
( Trang bị tiêu phát huy 100% Chiêu thức uy lực, trang bị đơn kiếm chỉ có thể phát huy 70% Chiêu thức uy lực )

Bản Chân truyền:
Hoa đào bay thương ai chuyện cũ, khúc tận biển nguyệt còn bàng hoàng, tiếng tiêu đối chung quanh địch nhân tạo thành tổn thương, làm chung quanh 8 Gạo phạm vi
Bên trong địch nhân lòng say thần mê, bắt đầu khiêu vũ.
( Ra chiêu quá trình vì Đỏ Bá Thể trạng thái ; Kỹ năng kết thúc biến mất
( Lòng say thần mê bên trong, dù cho ngoại lực gián đoạn, cũng vô pháp đình chỉ vũ đạo )


3. Mênh mông biển xanh

Nguyên bản :
Biển nguyệt một khúc, thủy triều lên xuống, tăng thêm âm luật vũ, tiếng tiêu đối chung quanh địch nhân tạo thành (410~420)(+26)(+26)(+0) Điểm nhu tổn thương ( Chung 4 Kích, mỗi kích hẹn 117 Điểm );
Mỗi kích cho địch nhân tăng thêm 1 Tầng mênh mông trạng thái, có thể cầm tục 15 Giây.
Như mục tiêu trên thân mênh mông trạng thái điệp gia đến 6 Tầng, thì mục tiêu gặp nội thương.
( Ra chiêu lúc có thể tự do di động, ra chiêu quá trình vì hoàng Bá Thể trạng thái, nội thương tổn thương chỉ đối người chơi hữu hiệu lại căn cứ mục tiêu tự thân thuộc tính giá trị tính toán )

Bản Chân truyền:
Mênh mông biển xanh Nguyên bản đặc hiệu Biển nguyệt một khúc, thủy triều lên xuống, tăng thêm âm luật vũ, tiếng tiêu đối tuần
Vây địch nhân tạo thành (410~420)(+26)(+26)(+0) Điểm nhu tổn thương ( Chung 4 Kích, mỗi kích hẹn 117 Điểm );
Mỗi kích cho địch nhân tăng thêm 1 Tầng mênh mông trạng thái, có thể cầm tục 15 Giây.
Đồng thời cho tự thân tăng thêm liệu địch tiên cơ: Tăng lên tự thân tỉ lệ né tránh 20%, tiếp tục 6 Giây

Kết Luận  : Võ học Bình dân , cận chiến nội công    Võ học Cường độ : Quần chiến mạnh hơn Thái Cực quyền và thánh hỏa ngang hàng     Yếu Hơn Thiên Ma Cầm


Giá cả Như sau
Chia làm 3 loại Ngày , Tháng , Vĩnh viễn
Một tháng thuê vì 2500 Điểm webshopGold
Một Ngày 100 Điểm webshopGold
Vĩnh viễn có giá là  9999 Điểm webshopGold
Đạo cụ mỗi lần sử dụng có thể đạt được 1 Giờ trạng thái Đông Tà chân truyền 


Võ học cường độ cùng giá cả sẽ căn cứ tình hình thực tế  điều chỉnh nhỏ  !
 introduce [ Sound of the Blue Waves (Legacy Version) ]

The shadow of peach blossoms falls, and the sword flies. The blue sea tides and the jade flute

At present, the inheritance of Bihai Chaosheng song on Taohua island has been missing for several generations. The true version of Bihai Chaosheng song is one of the five wonders in the world. It is written by herbalist Huang dongxie according to his own martial arts perception. It is a unique true story with great power and endless changes.

 

change

1. Storm beats snow

Original special effects:
if the melody is feather quotient, the additional effects of the move: cause damage to the surrounding targets, and the move process is Huang BA's body state;

 

Authentic version

Original special effect:
if the melody is feather merchant, the additional effect of the move: cause damage to the surrounding targets, and the move process is in the state of red bully body;

1.1 variation:

If the melody is Jiaoshang feather, the additional effect of the move is to cause damage to the target. The move can use the lightness skill to quickly approach the opponent.

 

True story version:
if the melody is Jiao Shangyu, the additional effect of the move: cause damage to the target and add 15% internal skill reduction, ignore buff, 15% parry, ignore buff for 6 seconds. The move can quickly approach the opponent with lightness skills

 


1.2 original special effects: if the melody is palace, the additional effect of the move: accumulate strength and cause damage to the target;

 

Authentic version:

Target HP is lower than 70% and higher than 50%, increasing damage by 40%

Target HP is lower than 50% and higher than 30%, increasing damage by 60%

Target HP is lower than 30% and damage is increased by 80%

 


2 surging waves

Original effects:

Peach blossom flies to mourn the past, the sea and moon are still wandering, and the sound of flute causes damage to the surrounding enemies, making the surrounding area within 8 meters

The internal enemy was intoxicated and began to dance.

(the move process is Huang BA's body state)

(intoxicated, you can't stop dancing even if the external force is interrupted)

(equipped with Xiao can exert 100% move power, while equipped with single sword can only exert 70% move power)

 

Authentic version:

Peach blossom flies to mourn the past, the sea and moon are still wandering, and the sound of flute causes damage to the surrounding enemies, making the surrounding area within 8 meters

The internal enemy was intoxicated and began to dance.

(the move process is in the state of red bully body; the skill disappears when the skill ends

(intoxicated, you can't stop dancing even if the external force is interrupted)

 


3. Vast blue sea

Original special effects:
a song of the sea and the moon, the tide rises and falls, add melody feather, and the sound of flute causes (410 ~ 420) (+ 26) (+ 26) (+ 0) soft damage to the surrounding enemies (4 hits in total, about 117 points per hit);

Add 1 layer of "vast" state to the enemy per hit, lasting for 15 seconds.

If the vast state on the target is stacked to 6 layers, the target suffers internal injury.

(you can move freely during the move. The move process is in the Yellow bully state. Internal injury damage is only valid for players and calculated according to the target's own attribute value)

 

Authentic version:

The original special effect of the vast blue sea, the sea and the moon, the rise and fall of the tide, the addition of melody feather, and the sound of flute to the week

Surround the enemy and cause (410 ~ 420) (+ 26) (+ 26) (+ 0) soft damage (4 hits in total, about 117 points per hit);

Add 1 layer of "vast" state to the enemy per hit, lasting for 15 seconds.

At the same time, add material to yourself and take advantage of the enemy: increase your dodge rate by 20% for 6 seconds

 

Positioning: civilian melee internal skill martial strength: Group warfare is stronger than Taijiquan, equal to the holy fire, and weaker than Tianmo Qin

 


Price

It is divided into daily rent, monthly rent and permanent rent

2500 promotion points web gold per month

100 promotion points web gold per day

Permanently 9999 promotion points web gold

Each time you use the prop, you can obtain 1 hour's state of the true story of Eastern evil

 


Martial arts intensity and price will be slightly adjusted according to the actual situation.


On behalf of the AGE OF WUSHUPRIVATE team.
AGE OFWUSHUPRIVATE.