Change the account information - Thay đổi thông tin tài khoản

29/06/2019

When register account: your registered e-mail will decide your account, please save it carefully.

To change account information, please:
Contact AoW private page : AgeofwushuPrivate
Please use your main facebook account ( has more than 10 friends)
Provide informations below:
1. Your ID to log in game
2. Your old password
3. E-mail used to register
4. Informations need to change
Exp:
_ID: abc
_Old password: abc
_ E-mail: abc@gmail.com
Informations need to change: only list informations you want to change:
_New password: bce
_2nd password (Inventory password)

_New Gmail : bce@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------

Để thay đổi thông tin tài khoản liên hệ với 
AoW private page : Ageofwushuprivate
Sử dụng facebook chính  (Có hơn 10 người bạn )
Cung cấp theo mẫu sau
1. ID đăng nhập
2. Mật khẩu cũ
3. E-mail đăng kí
4. Thông tin cần thay đổi

Ví dụ : 

_ID: abc
_Mật Khẩu Cũ: abc
_ E-mail Đăng kí : abc@gmail.com
Thông tin cần thay đổi : ( Chỉ ghi những thứ cần đổi )
_Mật Khẩu Mới :  bce
_Mật Khẩu Rương :  bce

_ E-mail mới : bce@gmail.com