Danh sách người chơi Thuê Thánh Mai Bí quyết lv 13 . Thiên ma bát âm lv 13 . và 18 dragon Bao Tay - Đạo cụ Ngộ Bản - Shengmei Secrets (Ancient Script) lv 13 .Tianmo Bayin lv 13 . 18 dragon Gloves Enlightenment

18/03/2022

Danh sách người chơi thuê Thánh Mai Bí quyết lv 13 . Thiên ma bát âm lv 13 và 18 dragon Bao Tay - Đạo cụ Ngộ Bản  -  Shengmei Secrets (Ancient Script) lv 13 .Tianmo Bayin lv 13  . 18 dragon  Gloves Enlightenment
Thiên ma bát âm lv 13 - Tianmo Bayin lv 13

Tên Nhân vật - Character's name Số Lượng - quantily Ngày thuê - date of hire Ngày Hết Hạn - expiration date
徐Quan 1 2021/12/17 2022/1/17 -20:48:01
       
       


18 dragon Bao Tay - Đạo cụ Ngộ Bản - 18 dragon  Gloves Enlightenment

Tên Nhân vật - Character's name Số Lượng - quantily Ngày thuê - date of hire Ngày Hết Hạn - expiration date
zZThaoLoli 1 2021/12/19 2022/1/19 - 23:47:50
 zZCooky 1 2022/3/18  2022/4/18 - 19:09
       


Thánh Mai Bí quyết lv 13 - Shengmei Secrets (Ancient Script) lv 13

 

Tên Nhân vật - Character's name Số Lượng - quantily Ngày thuê - date of hire Ngày Hết Hạn - expiration date
zZThaoLoli 1 2021/12/7 2022/1/7 - 19:33:47
 zZThaoLoli 1  2022/2/26 2022/3/26   14:28
 iYuwenYue 1  2021/12/12  2022/1/12 - 03:14:50
 徐ConMeTao 1 2022/4/4  2022/4/4  - 13:20
       
       

Chi Tiết giá cả thuê Thiên ma bát âm LV 13 , Thánh mai LV 13  và 18 dragon LV 13 kèm Hộ oản. 

- Details of the rental price of Demonic Eight Sounds LV 13, Shengmei Secrets (Ancient Script) LV 13 and 18 dragon LV 13 with Household.


Vui lòng liên hệ Page - Please contact Page  AowPriGSp