Độc Cô Cửu Kiếm 【 Cổ phổ 】- Dugu Nine Swords 【Ancient Manual】

31/12/2021
Độc Cô Cửu Kiếm 【 Cổ phổ 】


  Xin giới thiệu

1. Giá cả cùng sức manh Độc Cô Cửu Kiếm  thánh mai  cùng rồng. Trước mắt giá cả giá cả tổng thể so với thánh mai hơi cao. Đại khái  mà nói, Độc Cô Cửu Kiếm đơn đấu hơi mạnh hơn thánh mai, Thiên ma bát âm, quần chiến không mạnh hơn thánh mai và Thiên ma bát âm.

2. Định vị, có thể pk đơn chiến và có thể quần công . Cùng loại với Thiên ma bát âm cùng thánh mai.

3. Võ học loại hình, ngoại công.

4. Hối đoái vị trí. Thiên Sơn truyền công trưởng lão, thánh mai hối đoái cửa hàng.

5.  Trong trò chơi chiêu thức miêu tả có xuất nhập, có thực tế làm chuẩn. Tham khảo bài này miêu tả .
Hai, đặc sắc

1. Chiêu thức có thể phá khóa chặt.

2. Biến chiêu 3. Khóa chặt phá phòng

Ba, chiêu thức

Độc Cô Cửu Kiếm Số tầng   Biến chiêu · Mang phá tiễn BUFF
       
       
Phá thương   Kích choáng phía trước người chơi  
       
Phá chưởng   Điểm tuyển, đánh bại phạm vi người chơi  
       
Phá khí   Khóa chặt phá phòng.  
       
Tổng quyết   Giận chiêu · Đỏ Bá Thể, phạm vi tiếp tục đánh bay  
       
Phá kiếm   Tự mang né tránh Tiếp tục đánh bay người chơi
       
Phá đao   Hoàng Bá Thể phạm vi kéo người, kích choáng Đỏ Bá Thể
       
Phá roi   Hạn chế khinh công  
       
Phá tác   Công kích chiêu thức  
       
Phá tiễn   Gia tăng phá tiễn BUFF  

 Sau này có thể sẽ điều chỉnh giá cả.
Tạm Thời định giá Bằng cách như sau:

Võ học số tầng Quân cờ
1
40
2
12
3
12
4
36
5
36
6
40
7
36
8
36
9
36
10
36
11
12
12
12
13
 

..
Người chơi Mua trước cần biết một số thông tin như sau ,
Chúng tôi Sẽ căn cứ tình huống thực tế của các máy chủ đểđiều chỉnh.
Dugu Jiujian Swords 【Ancient Manual】

1、 Introduction

1. The price and intensity are between shengmei and long. At present, the overall price is slightly higher than that of shengmei. Generally speaking, single challenge is slightly stronger than shengmei and Qin, and group war is not stronger than shengmei and Qin.

2. Positioning, single energy group. Similar to Qin and shengmei.

3. Martial arts type, external skill.

4. Exchange location. Tianshan martial arts preacher, the store of Saint Mei exchange.

5. If there is any discrepancy in the description of moves in the game, the actual situation shall prevail. Refer to the description in this article.

2、 Characteristic

1. The move can break the lock.

2. Variation 3 Lock break

 

three skillsDugu Jiujian Swords Number of floors   Change skill · Broken arrow BUFF
       
       
Lance Breaking Move   Stun the player in front  
       
Beat Broken Palm   Click to knock down the range player  
       
Chi Breaking Move   Unlocked. defense  
       
Tổng quyết   Angry move - red bully body, continuous attack and flying within the range  
       
Sword Breaking   dodge yourself Continue to hit high jump players
       
Scimitar Breaking   Buff gold body range pulls people and knocks them out full body red buff
       
whip Breaking   Restricted lightness skill high jump  
       
star Breaking   skill attack  
       
arrow Breaking   Increase broken arrow buff  

 The price may be adjusted later.
Temporarily pricing By as follows:

Martial Arts Floor Numbers number of pieces Chessman
1
40
2
12
3
12
4
36
5
36
6
40
7
36
8
36
9
36
10
36
11
12
12
12
13
 

..
Pre-Buyers need to know some information as follows,
We will make adjustments based on the actual situation of the servers. 

On behalf of the management team

AGE OF WUSHU PRIVATE.