EVENT TOP UP GOLD WEEKLY SERVER MOON WIND

05/06/2023

Chào  Toàn Bộ Nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh private

Sự Kiện  

Máy Chủ Moon Wind

 Thời gian sự kiện tuần  bắt đầu từ  00:00 ngày 5/6/2023 Đến ngày 23:59 ngày 11/6/2023

Máy Chủ Moon wind

Mức Nạp Gold

Tên Vật Phẩm

Hình ảnh

Số Lượng


Nạp  1000 vàng

Thông nguyên tệ

 

1

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

1

Nạp  2000 vàng

Thông nguyên tệ

 

1

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

2

Nạp  5000 vàng

Thông nguyên tệ

 

5

Hỏa Cán đài

 

5

Mảnh Thác Bản

 

2

Rương Gia Cụ Hoàng Thất

1

Nạp  10000 vàng

Thông nguyên tệ

 

10

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

10

Mảnh Thác Bản

 

4

Linh quân hoa chương pháo hoa

 

1

Nạp 30000 vàng

Thông nguyên tệ

  

30

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

40

Mảnh Thác Bản

 

12

Linh quân hoa chương pháo hoa

  1

"Hằng luyến mưa bụi"Pháo hoa

 

1

Nạp 50000 vàng

Thông nguyên tệ

  

50

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

70

Mảnh Thác Bản

 

20

Linh quân hoa chương pháo hoa

 

1

"Hằng luyến mưa bụi"Pháo hoa

   1

Quốc Khánh Trở Về Lệnh Bài

 

1

Vạn Thú Liêm

 

1

Tiếu Hồng Trần

 

1

 

Ngoài các phần thưởng trên:

Có Thêm Các Phần Thưởng Khác Để Người chơi có thể thuận tiện trong việc lựa Chọn

-Nếu người chơi nạp Mốc 50000 Vàng  và không muốn nhận phần quà Vật Phẩm Nạp mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 3 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

☯️3:  Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7) X10

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1
Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7) 10

  

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà  mốc nạp 50000 vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

☯️3:  Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7) X10

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1
Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7) 10

 

-Nếu người chơi nạp 2 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 2 mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 3 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Hỏa Cán Đài (Khóa )   200
Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 1


Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà nạp là 2 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200 

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Hỏa Cán Đài (Khóa )   200
Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 1


-Nếu người chơi nạp 3 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 3 Mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ  (Không Khóa) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Thái Cực Quyền x 1  (Không Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 (Không Khóa ) 1

 

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần 3 quà nạp mốc 50000 Vàng ( Tức Là 3 Phần quà của 3 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ  (Không Khóa) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Thái Cực Quyền x 1  (Không Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 (Không Khóa ) 1 ***********************************

CẤP VIP  -  SHOPVIP

 

*********************

Chú ý  : Người Chơi Không Thể Gửi Vật Phẩm ( Khóa ) Cho Bất Cứ ID Nào Khác Ngoài ID Nạp Gold 

Thông Tin Bonus Vàng Của Các Mốc Theo Quy Định Như Sau :

Các Mốc Nạp Nhận Thêm Bonus Vàng

 

Mọi Thắc Mắc Về sự kiện và event nạp tuần xin vui lòng liên hệ  Page Age of Wushu private Aow-Pri-G-Sp

Thay mặt G m chúc các bạn có những giây phút  vui vẻ trong trò chơi.!

*****************************************************
Welcome to the entire Nine-Year Sutra's Employees private

Moon Wind Server

The start event per week start 00:00 day 5/6/2023 To the 23:59 day 11/6/2023Server Moon Wind

Lever Gold 

Item

Image

number

Load  1000 Gold receive

Tongyuan currency

 

1

Fire washing platform (Lock)

 

1

Load 2000 Gold receive

Tongyuan currency

 

1

Fire washing platform (Lock)

 

2

Load 5000 Gold receive

Tongyuan currency

 

5

Fire washing platform (Lock)

 

5

Copy Fragment

 

2

Royal Furniture  

1

Load 10000 Gold receive

Tongyuan currency

 

10

Fire washing platform (Lock)

 

10

Copy Fragment

 

4

"Lingun Hua Zhang" flower

 

1

Load 30000 Gold receive

Tongyuan currency

 

30 

Fire washing platform (Lock)

 

40

Copy Fragment

 

12

"Lingun Hua Zhang" flower

 

1

"Everlasting Love" flower

 

1

Load 50000 Gold receive

Tongyuan currency

 

50

Fire washing platform (Lock)

 

70

Copy Fragment

 

20

"Lingun Hua Zhang" flower

 

1

"Everlasting Love" flower

   1

National day return token

   1
Ten Thousand Beast Sickle    1
Laugh at the Mundane  
 1


In addition to the above rewards:

Adding More Rewards To Players can be convenient in Selecting

-If the player loads  Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item  Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 3 items below:

☯️1: reworked Dog Beating Staff (lock ) x1

☯️2: reworked Dragon Claw (lock ) x1

☯️3: Battle Master Certificate (7) x10

 

Name Item Image Number
 reworked Dog Beating Staff (lock ) x1 1
 reworked Dragon Claw (lock ) x1 1
Battle Master Certificate (7) 10


Note: If the player chooses Part  of gifts with 50000 Gold mark (Ie  Gifts of  Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

 

☯️1: reworked Dog Beating Staff (lock ) x1

☯️2: reworked Dragon Claw (lock ) x1

 ☯️3: Battle Master Certificate (7) x10

 

Name Item Image Number

reworked Dog Beating Staff

(lock )

1
reworked Dragon Claw (lock ) 1
Battle Master Certificate (7) 10


-If the player loads 2 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 2 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 3 items below:

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

☯️Reworked Tai Chi  ( Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  ( Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Fire washing platform (Lock)   200
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1

 

Note: If the player chooses Part 2 of gifts with 50000 Gold mark (Ie 2 Gifts of 2 Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

☯️Reworked Tai Chi  (Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  (Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Fire washing platform (Lock)   200
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1

 

-If the player loads 3 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 3 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 2 items below:

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  ( No Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1


Note: If the player chooses the 3rd part of the 50000 Gold mold (ie 3 gifts of 3 Milestone 50000 Gold, they cannot choose the Items below

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword   ( No Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Reworked Tai Chi x 1 ( No Lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword  x1 ( No Lock ) 1

 

 ***********************************

LERVER VIP  -  VIP SHOP

 

*********************

 Players can not post any item ( bound ) to any other ID except Gold Buy ID

Information of Bonus Gold of Milestones As Following Rules:

Gold Loading Receive Bonuses

 

For questions about the event and the weekly loading event, please contact Page Age of Wushu private

Aow-Pri-G-Sp

 

On Behalf of G m Wish You Have Fun Moments In The Game.