"> ');

 

Time : 25/1 - 10/2 

NPC : Festival Events Ambassador - Lin Liang

Complete the quest will receive :

Pork Feast Food Box

 

Delicious pork is prepared for Spring Festival. Use to get food effect: increase all attributes by 50, increase movement speed by 10 Will last for two hours

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời Gian : 25/1 - 10/2

Tại NPC : Đại Sứ  Sk Lễ Tết - Lâm Lương

Trong thời gian sự kiện, người chơi đến gặp NPC Đại sứ sự kiện Lâm Lương nhận nhiệm vụ Truyền thống tết - Mổ lợn.

Sau đó người chơi đến các bãi ruộng Nông phu gặp NPC Nông Phu Kinh Hãi để vào map kích sát Dã Trư Vương. Kích sát thành công nhận Thịt Heo giao cho NPC Lâm Lương để nhận thưởng.

 

Hộp Thịt Heo

 

Hộp Thịt Heo sử dụng toàn bộ thuộc tính +50 điểm và tăng 10% tốc độ di chuyển.

Time : 25/1 - 10/2 

NPC : Festival Events Ambassador - Lin Liang

Receive Mission will receive item Strange Fireworks

Use Strange Fireworks To Put In Map Event Kill Boss

Time 20h00 - 22h00 ( Ingame ) 

Chengdu ( The North Gate Or The South Gate Or The West Gate )Random Appearing  Boss 2 times

 

Boss Kill Team Will Receive Big Rewards (Total Dame Of Team)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời Gian : 25/1 - 10/2

Tại NPC : Đại Sứ  Sk Lễ Tết - Lâm Lương

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày quý nhân sĩ đến gặp NPC Đại Sứ Sự Kiện Lâm Lương nhận nhiệm vụ "Kích Sát Niên Thú" sẽ nhận được đạo cụ Pháo Hoa Kỳ Lạ.

Người chơi sử dụng đạo cụ Pháo Hoa Kỳ Lạ sẽ được đưa vào map riêng (Sơn Cốc). Hoàn thành tiêu diệt thành công Tiểu Niên Thú trở về gặp NPC Đại sứ sự kiện nhận Quà Niên Thú

Trong khoảng thời gian từ 20h00 - 22h00 tại các cổng Thành Đô gồm: Bắc Môn, Nam Môn hoặc Tây Môn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện lần lượt 2 Boss Niên Thú.

Tổ đội tham gia tiêu diệt sẽ nhận được các phần thưởng như: Mảnh thác bản (đối với máy chủ đã mở NC4), Cổ phổ, nội công tàn quyển, bệ rèn …

Tổ Đội Có Sát Thương Lớn Nhất Sẽ Nhận Được Quà