Top Internal Skill

 

 

 

Server : JinYong

Time : 5/12/2018 - 12/12/2018

Reward after 2 - 5 days

 

Top  Reward  Image  Quantity
Top 1    

 

 

 

 

Choose any Cloth Lore 200 gold in gold shop - PVC Thời Trang  Trị 200  vàng

 1

Dragon-Slaying Knife Scabbard - Đồ Long Đao

Or

Golden Snake Sword Scabbard - Kim Xà Kiếm

   1

Rare Jewels and Precious Stones boxes. - Kỳ Trân dị bảo

   250
Top 2   

Choose any Cloth Lore 200 gold in gold shop - PVC Thời Trang  Trị 200  vàng

   1

Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị bảo

  150 
Top 3 Choose any cash shop skill set in gold shop  -   sét skill 99 vàng ngẫu nhiên   1
100 Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị bảo   50

 

  Players are in the top 1 to 15 in the rankings Internal Skill  of the server .

  If there are no players in the top 1 to 15 of the rankings Internal Skill The event will have no reward recipients.

  Chinese characters are not accepted

 

 

Time : 5/12/2018 - 23/12/2018

Server : JinYong

Members strength : Enlightened Virtuoso Above

Strength score = 61 points or above 61 points

Guild Lv 2 Above

Eligible members will receive gifts

Gang in the top 1 to 5 rankings

 

  Note : Total players in Guild have reached Enlightened strength Virtuoso Members will decide the Top Guild

  NOTE: Only qualified members will qualify and will be rewarded and in accordance with the rules during the top racing event

  Note: If there are no Gangs in the top 1 to 5 of the rankings Gang  Event will not have Bang receive rewards.

 

 

 

Top  Position Rewrd  Image  Quantity
Top 1    

 

 

 

 

Lead Guid

Dragon-Slaying Knife Scabbard - Đồ Long Đao

   1

Black Feather Condor - Hắc Vũ Đại Điêu

  1

Lustrous Attire Gift Box  - Trảm ảnh Đao quang

  1

Cash shop skill set in gold shop. ( 99 Gold ) 

  1

Rare Jewels and Precious Stones boxes. - Kỳ Trân dị Bảo

  250

Vice Leader

 

Golden Snake Sword Scabbard - Kim Xà Kiếm Tiêu

   1

Flying Fish Attire - Phi Ngư Phục

 

Cash shop skill set in gold shop. ( 99 Gold )

   1

Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị Bảo

  150

Member

  

Webmall Points

   500

Horse Whistle "Rushing Cloud" 30 Day - Mã Tiêu ( Bôn Tiêu ) 30 ngày

   1

Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị Bảo

   50
Top 2     Lead Guid    

Golden Snake Sword Scabbard - Kim Xà Kiếm Tiêu

 

High Rank Lightness - Cao Giai Khinh Công

 

Wind Dance and Snow Shadow Robe - Phong Vũ Tuyết ảnh Sam

   1

Cash shop skill set in gold shop. ( 99 Gold )

   1

Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị Bảo

  200 
 Vice Leader

Purple wind wrong gold sword - Tử Phong Thác Kim Kiếm

  1

Shadow Melt Raiment - Hóa Ảnh Sam

 

Cash shop skill set in gold shop. ( 99 Gold )

 

Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị bảo

100 
Member

Webmall points

   300

Horse Whistle "Fanyu"   30 Day - Mã Tiêu (Phiên Vũ) 30 ngày

   1

Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị bảo

   30
Top 3   Lead Guid    Gujiao knife magazine - Quy Cận Đao Hạp   1
Wind God Costume - Phi Vân Thường   1
Cash shop skill set in gold shop. ( 99 Gold )   1
Rare Jewels and Precious Stones boxes - Kỳ Trân dị bảo   100 
 Vice Leader    Plumed Immortal Sword - Hào Vũ Thúy Tiên Kiếm  
Snow Assassin - Kinh Thần Ngân Trang
Cash shop skill set in gold shop. ( 99 Gold )

Rare Jewels and Precious Stones boxes - Kỳ Trân dị bảo

  50 
Member

Webmall Points

  200

Horse Whistle "Cloud" - 30 Day - Mã Tiêu (Phù Vân) 30 ngày

  1

Rare Jewels and Precious Stones boxes - Kỳ Trân dị bảo

  25

 

 

 

Top Life ( Blacksmith, Tailor, Craftsman )

 

Time : 5/12/2018 -  12H 16/12/2018 

Server : JinYong

Chinese characters are not accepted

Note :  If there are no players in the top 1 to 5 of the board ratings ( Blacksmith, Tailor, Craftsman )  The event will have no reward recipient

 

Top  Rewrd  Image  Quantity
Blacksmith
Top 1   

Blacksmith's Script Case - Rương Sách Thợ rèn

 100

Tonifying Chi Pill - ích Khí Hoàn

  100

Random Workbench - Bệ Rèn Ngẫu Nhiên

  5

Tuan Tuan the Panda - Hùng Miêu Đoàn Đoàn

   1

 Tailor

Top 1 

Tailor's Script Case - Rương Sách Thợ May

   100

Tonifying Chi Pill - ích Khí Hoàn

   100

Random Workbench - Bệ May 1 Ngẫu Nhiên

  5

Tuan Tuan the Panda - Hùng Miêu Đoàn Đoàn

  1

 Craftsman

Top 1

 

Craftsman's Script Case - Rương Sách Xảo Tượng

100

Tonifying Chi Pill - ích Khí Hoàn

  100
Random Workbench - Bệ Xảo Ngẫu Nhiên   5
Tuan Tuan the Panda - Hùng Miêu Đoàn Đoàn   1

 

 

 

 

    Time : 5/12/2018 - 12H 16/12/2018

Server :  JinYong

 

    Chinese characters are not accepted
  :  If there are no players in the top 1 to 5 of the board ratings Forbidden Instance Assassins  The event will have no reward recipients.

Top  Rewrd  Image  Quantity
Top 1    

 

 

 

 

Golden Invisibility Cloak of the Night - Đoạn dạ Niệp Kim Phụng

   1

Cash shop skill set in gold shop. ( 99 Gold ) - Bộ Võ Học Ngẫu Nhiên 99 vàng

   1

Yuan Yuan the Panda - Hùng Miêu Viên Viên

   1

Rare Jewels and Precious Stones boxes. - Kỳ Trân dị bảo

   200
Top 2   

Tiger Head Shirt - PVC Hổ Đầu Y

   

Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị bảo

  100 
Top 3

Cash shop skill set in gold shop. ( 99 Gold ) - Bộ Võ Học Ngẫu Nhiên 99 vàng

  1
Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị bảo   50

 

 

 

 

Time : 5/12/2018 - 25/12/2018

Server : YinYong

Reward after 2 or 5 days

Top  Rewrd  Image  Quantity
Top 1    

 

 

 

 

Lustrous Attire Gift Box  - Trảm ảnh Đao Quang

   1

Gold Armor - Kim giáp Chiến Phi

   1

Dragon-Slaying Knife Scabbard - Đồ Long Đao

Or

Golden Snake Sword Scabbard - Kim xà Kiếm

 1

Flying Cloud Horse - Phi Vân Truy

   1

Rare Jewels and Precious Stones boxes. - Kỳ Trân dị bảo

   300
Top 2   

Qingqiu Yueyue - Thanh Thu Vọng Nguyệt

 

Weiyun Cloak - Vi Vân Phi Phong

 

Purple wind wrong gold sword - Tử Phong Thác Kim Kiếm  

Or
Frost knives - Sương Hoa Trảm Thiết Đao
 

 1

Rare Jewels and Precious Stones boxes.- Kỳ Trân dị bảo

  200 
Top 3 Joan Xiao Sang - Quỳnh Tiêu Thường   1
Gujiao knife magazine - Quy Cận Đao -
Or
Plumed Immortal Sword - Hào Vũ Thúy Tiên Kiếm
1
Rare Jewels and Precious Stones boxes.-Kỳ Trân dị bảo   100

 

 

 Players must be in positions 1 - 10 in the rankings Famous Internal Skill Experts of the server If there are no players in the top 1 to 10 of the table Famous Internal Skill Experts The event will have no reward recipients.

 Chinese characters are not accepted