Hân Hoan Chào Đoán Cửu Âm Chí Nội 6 khai mở tại máy chủ WIND ,RAIN. HILL - Welcome Tier 6 Internal opened at the WIND ,RAIN. HILL server

25/12/2021

Dear heroes


Aiming to Welcome WIND ,RAIN. HILL  Server

Opened Advanced School . We offer the event.

- milestones of recharging 5000 Gold you will receive attractive rewards.

Let's take a look at these recharge offers 5000 Golden Landmark!Time

  • 25/12/2021 - To Until the server Open new event
   

Range

 • For the server WIND ,RAIN. HILL

 

Content

 • During the event, if you top up a single card of 5000 gold, you will receive a gift package inside. There are many attractive rewards.
 • The gift will be sent to your ingame mailbox after loading a 5000 gold Card.
  Players can only receive once of each landmark when participating in the event

Reward Cumulative Level

 

  •         Name Bag = Carnival gift bag in 6

    •  Four star order x 1

    •  Snowland Survival Token x 6

    •  Desolate Beast Stone  x 80

    •  Demon Gate Token x 360

    •  emnant Sword Certificate x 10

    •  Cyanin Jadeite  x 50

    •  Jade Doll Quench Ticket  x 50

    •  Returning Hero Gift Bag x 1

    •  Refined Quality Binding Agent x6

    •  Black Jade Powder x6

    •  Bai Xiaosheng's Weapon Manual (Superior) x 1000

    •  Pure Chi Pill (100000) x 3000


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 In addition, when players deposit 50.000 gold will receive only 1 time

 Name = 6 inner summit gift bag

 Get :  Blood Plum Dagger x 3000

Note: (Each Account can only receive 1 time only)


   Blood Plum Dagger x 3000
 • Phần Quà  ( Vietnamese for heroes who do not know English)

 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu bạn nạp thẻ đơn 5000 vàng sẽ nhận được gói quà bên trong. Có nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Quà sẽ được gửi vào hòm thư ingame của bạn sau khi nạp Thẻ 5000 vàng.
  Người chơi chỉ có thể nhận một lần mỗi mốc khi tham gia sự kiện
  •  Name = Gói Quà Vui Mừng Nội 6

   •  Tứ Tinh Lệnh x 1

   •  Tuyết Vực Cầu Sinh Lệnh x6
   •  Hoang Thú Thạch  x 80

   •  Ma Môn Lệnh 360

   •  Tàn Kiếm Bằng Chứng x 10

   •  Hoa Thanh Phỉ Thúy  x 50

   •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển  x 50

   •  Quà Hồi Quy Tân Lương x 1

   •  Dung Hợp Tán x6

   •  Huyền Ngọc Phấn x6

   •  Bách Hiểu Binh Lục-Thượng x 1000

   •  Chân Khí Đan(10 Vạn) x 3000
 •  
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ngoài ra khi người chơi nạp 50.000 gold sẽ được nhận 1 lần duy nhất

   Name = Gói Quà Lên Đỉnh Nội 6


  Nhận 3000  Huyết Mai Tiêu

  Chú ý : (Mỗi Tài Khoản chỉ Nhận 1 lần duy nhất )


     Huyết Mai Tiêu x 3000