Hân Hoan Chào Đón Tin Mừng Về Chung Một Nhà máy chủ Spring & Summer - Welcome Same roof Spring & Summer

16/08/2022

Dear heroes


Aiming to Welcome Spring & Summer Server

- milestones of recharging 5000 Gold you will receive attractive rewards.

Let's take a look at these recharge offers 5000 Golden Landmark!

 

 

Time

  • 16/8/2022 - To Until the server Open new event
   

 Range

 • For the server Spring & Summer

 

Content

 • During the event, if you top up a single card of 5000 gold, you will receive a gift package inside. There are many attractive rewards.
 • The gift will be sent to your ingame mailbox after loading a 5000 gold Card.
  Players can only receive once of each landmark when participating in the event

Reward Cumulative Level

 

  •      Name Bag = [Quack Return] Gift Pack

    •  Snowland Survival Token x 6
    •  Cyanin Jadeite  x 50

    •  Jade Doll Quench Ticket  x 50

    •  Returning Hero Gift Bag x 1

    •  Ming Bing order x 1

    •  Monster essence x 10


 • During the event, if you top up a single card of 50.000 gold, you will receive a gift package inside. There are many attractive rewards.
 • The gift will be sent to your ingame mailbox after loading a 50.000 gold Card.
  Players can only receive once of each landmark when participating in the event
 •  Name Bag = Survival Token

 •  Snowland Survival Token x 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần Quà  ( Vietnamese for heroes who do not know English)

 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu bạn nạp thẻ đơn 5000 vàng sẽ nhận được gói quà bên trong. Có nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Quà sẽ được gửi vào hòm thư ingame của bạn sau khi nạp Thẻ 5000 vàng.
  Người chơi chỉ có thể nhận một lần mỗi mốc khi tham gia sự kiện
  •  Name = 【 Giang hồ trở về 】 Gói quà

    
   •  Tuyết Vực Cầu Sinh Lệnh x6
   •  Hoa Thanh Phỉ Thúy  x 50

   •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển  x 50

   •  Quà Hồi Quy Tân Lương x 1

   •  Minh Binh Lệnh x 1

   •  Tinh Hoa Cự Thú

 

 

 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu bạn nạp thẻ đơn 50.000 vàng sẽ nhận được gói quà bên trong. Có nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Quà sẽ được gửi vào hòm thư ingame của bạn sau khi nạp Thẻ 50.000 vàng.
  Người chơi chỉ có thể nhận một lần mỗi mốc khi tham gia sự kiện
 •  Name = Cầu Sinh Lệnh

 •  Tuyết Vực Cầu Sinh Lệnh x6
 •  
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------