Hỗ Trợ trả lại Item Thẻ Dị bảo quá hạn - Support to return Item Rare Treasure Certificate overdue

09/01/2022

Hỗ Trợ trả lại Item Thẻ Dị bảo quá hạn


Áp dụng phạm vi máy chủ :  QMS . Moon. wind. Spring

 Người chơi tại máy chủ Mùa Xuân đã được hỗ trợ hoàn trả trực tiếp. và hộp thư.

      Người chơi tại máy chủ Mùa Xuân không cần trao đổi trên web

Giải thích :  Đây là sự cố hết hạn thời gian sử dụng vật phẩm ( Thẻ dị bảo ).
Chúng tôi biết thời gian hết hạn của item này , và cũng đã có kế hoạch hỗ trợ trả lại item cho người chơi.
sau khi item hết thời hạn sử dụng .

và biến mất trong túi đồ của các bạn .

+ Chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu , các tài khoản có các item ( Thẻ dị bảo ) bị hết hạn .

+ Quy đổi số lượng item ( Thẻ dị bảo ) thành điểm web DKP tỷ lệ 1:1

+ Người chơi vui lòng vào web để trao đổi lại item đã bị hết hạn.

+Người chơi vui lòng xem hướng dẫn quy đổi để có thể lấy lại item hết hạn của mình

Hướng dẫn:
Bước 1 Người chơi vui lòng truy cập vào trang  WEB .

Bước 2  Người chơi check xem Tài khoản của mình có bao nhiêu điểm

Bước 3 : Người chơi truy cập vào shop DKP SHOP

Bước 4 :  Người chơi vui lòng trao đổi item theo hình ảnh bên dưới.

 

 
Support to return Item Rare Treasure Certificate overdue

 

Applicable server scope : QMS . Moon. wind. Spring

 Players at the Spring server have been given direct return support. and mailbox .
      Players at the Spring server do not need to communicate on the web

Explanation: This is an issue with the expiration of the item's usage time (Rare Treasure Certificate).
We know the expiration date of this item , and also plan to support returning the item to the player .

after the item expires .

and disappear in your inventory.

+ We have aggregated the data, the accounts with the items (Rare Treasure Certificate) have expired.

+ Convert the number of items (Rare Treasure Certificate) into DKP web points at the rate of 1:1

+ Players please go to the web to exchange expired items.

+Players please see the redemption instructions to get your expired items back

 

Tutorial:

Step 1 Players please visit the  WEB site.

Step 2 Players check how many points their Account has

Step 3 : Players access the shop DKP SHOP

Step 4 :  Players please exchange items according to the image below.

On behalf of the Game Management Team

AGE OF WUSHU PRIVATE