Hỗ trợ và sự kiện Nạp Gold Server WIND Sắp tới sẽ hợp nhất máy chủ - Support and Event Top up Gold Server WIND Server merge coming soon

11/03/2022Hỗ trợ Server WIND Sắp tới sẽ hợp nhất máy chủ :


 Người chơi Đạt tới Thực Lực Thâm tàng có thể Nhận Được ( Hiểu ý công 4 Tầng liền có thể đạt thực lực thâm tàng ). 2 Tháng danh vọng 【Tương đương 120 Cái danh vọng bao 】+ 2400 Bảng hiệu 【240 Cái cự thú 】.
 
Đát cực khổ hử 5-6 Nội Công chỗ Trao đổi Tuyết Vực cầu sinh Lệnh cùng Gói Trăm sông gói quà 【 Đạt tới Thâm tàng có thể Trao Đổi Lượng Lớn bảng hiệu cùng danh vọng 】( Hoạt động lệnh bài bốn nạp tiền điểm tích lũy chỗ hối đoái )
 
Hoạt động lệnh bài bốn + Một Thẻ Dị bảo bằng chứng = Một Túi Trăm sông gói quàNGƯỜI CHƠI CÓ THỂ TRAO ĐỔI TẠI WEBSHOP  WEBShop

 
 1. Nạp Gold : 50.000 Gold Ngoài định mức:

Nhận 2 Túi ẩn Thế Thế lực bao ( Hệ thống tự động bưu kiện ) +1 Mạch 【 Không chứa 180 Mạch  thần thủy , Đạt Ma ,  thần cơ 】216 Nghịch mạch 【 Bao hàm Nga Mi  , Thiếu Lâm 】( Cần liên hệ Page Để Nhận  hoạt động điểm tích lũy tự hành lựa chọn Trao Đổi )


2. Nạp Gold 5000 Gold  Tặng Thưởng ( một lần ):

 [ Tứ tinh bài ] x 1 Kiện

 [ Tuyết Vực cầu sinh khiến ] x 6 Kiện

 [ Sina chuyên môn trở về gói quà ] x 1 Kiện

 [ Hoang thú thạch ] x 80 Kiện

 [ Ma Môn khiến ] x 360 Kiện

 [ Tàn kiếm bằng chứng ]  x 10 Kiện

 [ Hoa thanh phỉ thúy ] x 50 Kiện

[ Phỉ thúy bé con rèn luyện khoán ] x 50 Kiện

 [ Tinh xảo dung hợp tán ] x 6 Kiện
 
 [ Huyền Ngọc phấn ] x  6 Kiện

 [ Bách Hiểu Binh Lục(Thượng) ] x 1000 Kiện

[ Chân khí đan (10 Vạn )]  x 3000


3. Nạp Gold : 50.000 Gold

Không muốn Phần Thưởng tuần có thể đổi lấy 3000 Huyết Mai Tiêu ( Khóa ).【 Có thể Nhận 2 Lần 】
 
 

Dị bảo bằng chứng có thể hối đoái Tuyết Vực cầu sinh khiến .


[ Thẻ Dị bảo bằng chứng ]  có thể Trao Đổi  [Tuyết Vực cầu sinh khiến] , có thể Trao Đổi 180 Mạch Nghịch .( Tại NPC Lâm Lương Trao Đổi 180 Mạch Nghịch)

【1  Thẻ dị bảo bằng chứng = 1  Tuyết Vực cầu sinh Khiến 】 Mua trao đổi vô hạn   Tuyết Vực cầu sinh Khiến


 
NGƯỜI CHƠI SỬ DỤNG ITEM BÊN TRONG INGAME TỚI NPC  ĐÁT LAO HỬ  390 , 778  CHANGE ITEM
 
 
 
 
5. Nạp Gold : 50.000 Gold 

Không muốn những phần thưởng khác có thể Nhận được  Ma Môn Lệnh 1080 + 240 Hoang thú thạch ( Khóa ) 【 Số lẻ Nhận hai lần 】
 
 
 
6. Đát cực khổ hử 5-6 Nội Công 

chỗ gia tăng hối đoái tứ tinh bài đạo cụ, hạn mua 3 Thông qua nạp tiền điểm tích lũy hối đoái Hoạt động lệnh bài năm Đạo cụ
 
Hoạt động lệnh bài năm +2 Dị bảo bằng chứng =1 Cái tứ tinh bài
 
 

 Support WIND Server Coming soon will consolidate the server :


 Player reaching Deep Level power can be obtained ( Reworked Inner 4 floors can reach Deep Level strength ). Two months Reputation 【Equivalent to 120 Pieces Reputation bag 】+ 2400 Item Props 【240 Monster essence 】.
 
NPC Da Laohu Inner 5-6 seats Exchange Snowland Survival Token and Baichuanguihai gift package 【 Reaching the Deep Level can exchange a large amount of Item Props and Reputation 】 (Accounting four points to accumulate exchange points)
 
4th Card Activity + One Rare Treasure Certificate = Baichuanguihai gift package
PLAYERS CAN EXCHANGE AT WEBSHOP  WEBShop
1. Top up Gold : 50,000 Gold Beyond the norm:

Get 2 Bags eclusive and Faction Reward Pack ( Automated parcel system ) +1 Meridian 【 Does not contain 180 Meridian Divine Water Palace , Dharma Sect , Shenji Camp 】216 Reverse Meridian 【 Including Emei , Shaolin 】( Need to contact the Page To Receive the activity of self-driving points and choose Exchange )2. Top up Gold 5000 Gold Bonus (one time):

 [ Four star ] x 1 To sue

 [ Snowland Survival Token ] x 6 To sue

 [ Returning Hero Gift Bag ] x 1 To sue

[ Desolate Beast Stone ] x 80 To sue

 [ Demon Gate Token ] x 360 To sue

 [ Remnant Sword Certificate ]  x 10 To sue

 [ Cyanin Jadeite ] x 50 To sue

 [ Jade Doll Quench Ticket ] x 50 To sue

 [ Refined Quality Binding Agent ] x 6 To sue
 
 [ Black Jade Powder ] x  6 To sue

 [ Bai Xiaosheng's Weapon Manual (Superior) ] x 1000 To sue

 [ Pure Chi Pill (100000) ] x 3000 To sue


3. Gold deposit : 50,000 Gold

Don't want Weekly Reward can be exchanged for 3000 Blood Plum Dagger ( Lock ).【 Can Get 2 Times 】
 
 
 
 4 Rare Treasure Certificates can be exchanged for Snowland Survival Tokens.


PLAYERS USE ITEM INSIDE INGAME TO NPC Da Laohu 390 , 778 CHANGE ITEM

[   Rare Treasure Certificate ] Exchangeable [  Snowland Survival Token ] , Exchangeable 180 Reverse Meridian .( in NPC Lin Liang Change 180 Reverse Meridian )

【1  Rare Treasure Certificate =1  Unlimited purchase quantity  Snowland Survival Token


5. Gold deposit : 50,000 Gold

Don't want other possible rewards Get Demon Gate Token 1080 + 240 Desolate Beast Stone ( Lock ) Can Get Twice 】
 
 
 
6. NPC Da Laohu 5-6 inner

places to increase the exchange rate of four stars props, purchase term 3 Through top-up, accumulating exchange points Activity orders five Props

Activity of the year card +2 Wei Bao evidence =1 The four star card

 

PLAYERS USE ITEM INSIDE INGAME TO NPC Da Laohu 390 , 778 CHANGE ITEM

                                                                                                     AGE OF WUSHU Private!