Hoạt động Đặc biệt ưu đãi Máy chủ mới Võ học nội công - Activities Special offers New server Martial arts internal public

17/04/2023Tại Máy Chủ Mới , Mới có mức Giá này , Nhân ngày 30 tháng 4 và  ngày 1 tháng 5 ngày hội, cho nên chúng tôi điều chỉnh ưu đãi võ học và nội công như sau!

1. Huyết Ma đại pháp 1-75 Tầng + Diêm Vương Thiếp vĩnh cửu chân truyền + Âm dương kiêu mạch Cái thứ nhất huyệt vị Đả thông đạo cụ ( Hai chọn một ) Giá gốc 48888 Hiện mở khu 51 Hoạt động giá chỉ cần 43666

2. Huyết Ma đại pháp 1-75 Tầng + Âm dương kiêu mạch Cái thứ nhất huyệt vị đả thông đạo cụ ( Hai chọn một ) Giá gốc 16888 Hiện mở khu 51 Hoạt động giá Chỉ cần 15888

3. Thiên Thủy Thần công 1-75 Tầng + Thanh phong vĩnh cửu chân truyền + Phong cảnh chí + Âm kiêu mạch Cái thứ ba huyệt vị Đả thông đạo cụ Giá gốc 47777   Hiện mở khu 51 Hoạt động giá chỉ cần 41666

4. Thiên Thủy Thần công 1-75 Tầng + Âm kiêu mạch Cái thứ ba huyệt vị Đả thông đạo cụ Giá gốc 22222 Hiện mở khu 51 Hoạt động giá Chỉ cần 19999

5. Viêm Dương thần công 1-75 Tầng + Dương Khiêu mạch Thứ ba huyệt vị Đả thông đạo cụ     Giá gốc 22222   Hiện mở khu 51 Hoạt động giá Chỉ cần 19999( Chỉ có nội công bảng hiệu   Không thánh hỏa đạo cụ   Cần thánh hỏa phiên bản tự hành mua bảng hiệu hối đoái )

6. Huyết hải chân truyền vĩnh cửu chân truyền giá gốc 35888 Nguyệt thuê 9888 Hiện mở khu 51 Hoạt động giá vĩnh cửu Chỉ cần 31888 .  Thuê theo tháng 8888

7. Thanh phong vĩnh cửu chân truyền + Phong cảnh chí Giá gốc 25888 Nguyệt thuê giá gốc 4888   Hiện mở khu 51 Hoạt động giá vĩnh cửu Chỉ cần 22222  . Thuê theo tháng 4388

8. Diêm Vương Thiếp vĩnh cửu chân truyền giá gốc 31888 Hiện giá Chỉ cần 28888

9. Long Trảo Thủ vĩnh cửu chân truyền giá gốc 29999 Hiện giá Chỉ cần 26999

10. Đả Cẩu Bổng Pháp vĩnh cửu chân truyền giá gốc 29999 Hiện giá Chỉ cần 26999

11. Long Hổ bá vương quyền chân truyền + Võ kỹ sách giá gốc 3266  Hiện giá chỉ cần 1980    Long Hổ bá vương quyền chân truyền + Võ kỹ sách +1-12 Tầng Long Hổ bá vương quyền trang sách giá gốc 3866  Hiện giá chỉ cần 2666


12. Bích Hải Triều Sinh khúc vĩnh cửu chân truyền Giá gốc 9999 Hiện giá Chỉ cần 8888  

13. Thánh hỏa 1-12 Bị cướp gói quà giá gốc 46666 Hối đoái lệnh bài    Huyết hải 1-12 Bị cướp gói quà giá gốc 51332 Hối đoái lệnh bài Hiện 51 Hoạt động thánh Lửa chỉ cần 38888 Lệnh bài   Huyết hải Chỉ cần 42776 Hối đoái lệnh bài  ( Bạc cửa hàng NPC Ra hối đoái rút thưởng )

Trở lên giá cả Vẻn vẹn mở khu 5.1 Ngày lễ mở ra 5.15 Hoạt động quan bế Khôi phục giá gốc ! Muốn mua nhanh chóng!1-12 Đơn vị vì mở rộng điểm tích lũy    Số thứ tự 13 Đơn vị Vì hối đoái lệnh bài
Trở lên nội công đều có thể tại Tô Châu Diêu chi dễ chỗ trong tiến hành công hối đoái Ngũ tuyệt Phạn Thiên huyết ma cửa hàng Tờ thứ nhất cùng trang thứ hai hối đoái!


On the occasion of the opening of this new area, and the May Day festival, so the following martial arts and internal power to make preferential adjustments!

1. blood devil method 1-75 layer + Yan Wang post permanent true transmission + yin and yang vein first acupuncture point through props (two choose one) original price 48888 now open area 51 activity price only 43666

2. blood devil method 1-75 layer + yin and yang warp the first acupuncture point to pass props (two choose one) original price 16888 now open area 51 activity price only 15888

3. Tianshui Shen Gong 1-75 layer + clear wind permanent true biography + wind things + Yin warp vein third acupuncture point pass props Original price 47777 Now open 51 activity price only 41666

4.Tianshui Shen Gong 1-75 layer + Yin Qiao vein third acupuncture point to pass props original price 22222 now open 51 activity price only 19999

5. Yan Yang Shen Gong 1-75 layer + Yang stilt vein third acupuncture point through props original price of 22222 now open area 51 activity price of only 19999 (only the internal work tiles no sacred fire props need sacred fire version of their own purchase tiles exchange)

6. blood sea true biography permanent true biography original price 35888 monthly rent 9888 now open 51 activity price permanent only 31888 monthly rent 88888

7. clear wind permanent true biography + wind and things original price 25888 month rent original price 4888 now open area 51 activity price permanent only 22222 month rent 4388

8. Yan post permanent true biography original price of 3188888 now only 28888

9. Dragon claw hand permanent true biography original price 29999 now only 26999

10.The dog fighting stick method permanent true transmission of the original price of 29999 Now the price is only 26999

11. Dragon and Tiger Fighter's Fist + Martial Arts book original price 3266 now only 1980 Dragon and Tiger Fighter's Fist + Martial Arts book + 1-12 layer Dragon and Tiger Fighter's book page original price 3866 now only 2666

12.Bihai tide song permanent true biography original price 9999 now price only 8888

13. holy fire 1-12 robbed gift pack original price 46666 exchange token blood sea 1-12 robbed gift pack original price 51332 exchange token now 51 activities holy fire only 38888 token blood sea only 42776 exchange token (silver store NPC out of exchange lottery)

The above prices only open area 5.1 holiday open, 5.15 activities closed to restore the original price! 1-12 units for the promotion of points serial number 13 units for the exchange of tokens
The above internal power can be exchanged at Yao Zhiyi in Suzhou for internal power on the first and second pages of the Five Great Brahma Blood Devil Shop!