Hoạt Động Nạp Tiền và nhận quà sau khi Sát Nhập máy chủ Dành Cho QMS và JinYong - Deposit and receive gifts after merging the server for QMS and JinYong

09/07/2019

Thông Báo Sự Kiện Nạp Tiền  & Nhận Qùa sau Khi Sát Nhập Máy Chủ QMS & JinYong

Sự Kiện Mở ra nhằm mục đích , hỗ trợ người chơi  tại  2 máy chủ QMS và Jinyong

Thời gian từ ngày 9/7/2019  đến ngày 20/7/2019

Chú ý:người chơi vẫn nhận được các mốc quà  sự kiện nạp vàng Hàng Tuần.

 

 Hoạt Động Mức Nạp Phần Thưởng


Mức nạp tiền hoạt động Và Nhận Qùa Đền Bù ( JinYong & QMS )
50000 Gold 90 Mảnh Thác Bản Hoặc  225 Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ + Một Mạch Nghịch 216 Kèm cùng chân khí Đan ( Hoặc là 3000 Huyết Mai Phiêu )【 Máy Chủ QMS cũ không có mạch nghịch 】 + 8000 Thuần Dương Phù kiếm hoặc 150 Hỏa Cán Đài
30000 Gold 40 Mảnh Thác Bản hoặc 90 Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ + 1000 Huyết Mai Phiêu + 4500 Thuần Dương Phù kiếm
10000 Gold 15 Mảnh Thác Bản Hoặc 25 Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ + 1500 Huyết Mai Phiêu

 

Chú ý : vật phẩm sẽ được gửi sau khi sát nhập máy chủ   

  1. Một tài khoản chỉ có thể Nhận được một lần đền bù hoạt động, bao gồm nạp tiền hoạt động

Mọi Thắc Mắc : Liên Hệ tại  AoW.Pri.SP

 

Notify Event of Deposit & Receive after QMS & JinYong Server Merging

Events Open for purposes, support players at 2 QMS and Jinyong servers

Time from 9/7/2019 to 20/7/2019

Note: players still receive weekly gold gift event landmarks.

activity name Loading Level Reward
Recharge level of Operation And Receive Gifts Compensation Temple (JinYong & QMS) 50000 Gold 90 Copy Fragment , 225 Old spectrum martial arts upgrade props exchange vouchers + a reverse circuit 216 attached Pure Chi Pill ( or 3000 Blood Plum Dagger )【 Server QMS There is no reverse circuit 】 + 8000 Pure Yang Sword Or , 150 Fire Washing Platform
30000 Gold 40 Copy Fragment or 90 Old spectrum martial arts upgrade props exchange vouchers + 1000 Blood Plum Dagger + 4500 Pure Yang Sword
10000 Gold 15 Copy Fragment or 25 Old spectrum martial arts upgrade props exchange vouchers + 1500 Blood Plum Dagger

 

 Note: items will be sent after the server merges

1. An account can only receive one operation compensation, including active recharge

All Questions: Contact us AoW.Pri.SP

 

Эвент депозитарного пополнения и получение депозита после слияния QMS и Jin Yong

Эвент для поддержки игроков при слиянии серверов QMS и Jin Yong

Время с 9.09.2017 по 20.07.2009

Внимание: Игроки так же получат обычные еженедельные бонусы при пополнении

 

Название активности Уровень загрузки Награда
Подарки за пополние - компенсация при слиянии серверов QMS и Jin Yong 50000 золота 90 столов огня или 225 Ваучеров для итемок на высокие уровня древних стилей (например, на обмен жимолости) + пилюли на реверсивные 216 акки(или 3000 Дротиков кровавой сливы )【 На сервере QMS нет реверсивной культивации 】+ 8000 мечей Ян или 150 столов Огня
30000 золота 40 фрагментов альбома или 90 ваучеров на итемы для высоких уровней древников (жимолость, например) + 1000 Дротиков кровавой сливы + 4500 мечей Ян
10000 золота 15 фрагментов альбома или 25 ваучеров на итемы для высоких уровней древников (жимолость, например) + 1500 Дротиков кровавой сливы

 

Примечание: элементы будут отправлены после слияния сервера

1. Аккаунт может получить только одну компенсацию за операцию, включая активное пополнение счета.

Все вопросы: свяжитесь с нами AoW.Pri.SP