Hướng Dẫn người chơi Nam Và Nữ Trao đổi Tịch Tà kiếm Pháp và Nâng Cấp (Tịch Tà Kiếm Pháp ) và Nội Công giang hồ Mới ( Tử Huyết Đại Pháp ) - Guide for Male and Female Players to change Evil Swords and Upgrades (Avert Evil Swords ) and inner ( Purple Blood inner skill )

27/12/2021

Hướng Dẫn người chơi Nam Và Nữ  Trao đổi  Tịch Tà kiếm Phổ và Nâng Cấp (Tịch Tà Kiếm Pháp ) và Nội Công giang hồ Mới ( Tử Huyết Đại Pháp )Bước 1 : Người chơi cần sử dụng
 - Bảng Kim . được trao đổi từ vàng vào webshop  và đổi thành bảng kim vào game .
 - hoặc người chơi có thể sử dụng Lệnh Bài võ đạo tranh phong và Lệnh Bài võ đạo tranh phong cao giai  ( item này người chơi có thể nhận nhiệm vụ tại npc chiến trường hàng ngày )

Người chơi trao đổi ( Phiếu Đổi võ học )Bước 2 :  Người chơi sử dụng ( Phiếu Đổi võ học )  để trao đổi Tịch Tà Kiếm Pháp  theo lần lượt  lv 1 lv2 lv3.
Bước 3 Người chơi có thể lựa chọn Dùng Bảng Kim để trao đổi item buff . thay đổi hoàn toàn hiệu ứng và skill của bộ Tịch Tà Kiếm Pháp . và nâng cấp Tịch Tà Kiếm Phổ.
ITEM theo số 3 trong hình

Số  1 là Nội Công Giang Hồ Mới ( Tử Huyết Đại Pháp ) duy nhất lv 1

Số 2  Tàn Quyển Đột Phá ( Tử Huyết Đại Pháp )  từ lv 2 tới lv 36


Guide for Male and Female Players to change Evil Swords and Upgrades (Avert Evil Swords ) and inner  ( Purple Blood inner skill )Bước 1 : Players need to use
 - Binding Gold . be exchanged from gold to webshop and exchanged to Binding Gold in game .
 - or players can use Martial Challenge Token and Budo Fighting High-End Token (this item players can receive quests at battlefield npc daily)

Exchange player ( Martial Arts Exchange Voucher )Bước 2 :  Players use ( Martial Arts Exchange Voucher )  to exchange Avert Evil Swords  in turn  lv 1 lv2 lv3.
Bước 3 Players can choose to Use Binding Gold to exchange buff items. completely changed the effects and skills of the Avert Evil Swords set. and upgrade Avert Evil Swords.
ITEM according to number 3 in the picture

Number 1 is the new Jianghu Inner Skill ( Purple Blood inner skill ) only lvl 1

Number 2 Breakthrough Secret ( Purple Blood inner skill ) from lvl 2 to lvl 36