Mua Vàng - Buy Gold

29/06/2019


Giao dịch Gold trực tiếp với GM - Trade gold with GM
Liên hệ - Please contact : Aow-Pri-G-Sp

Mua bằng BTC 350k = 1k Vàng ( Mua càng nhiều giảm càng nhiều )
Giá Mua Bằng BTC Phụ Thuộc Vào Giá BTC

 


Bảng Tỷ Lệ Bonus Và Các Mốc Nạp Có Thể Nhận Được Phần Qùa Nạp Vàng Hàng Tuần

 

500 Không Bonus Thêm Vàng  
1000 Không Bonus Thêm Vàng Nhận Được Phần Quà ( Sự Kiện Nạp Vàng Hàng Tuần) Tương ứng với mốc  1000 Vàng
2000 Không Bonus Thêm Vàng Nhận Được Phần Quà ( Sự Kiện Nạp Vàng Hàng Tuần) Tương ứng với mốc 2000 Vàng
5000 Bonus Thêm 500 Gold  (Khi Nạp 1 mã Nạp Gold Cho 1 ID) Nhận Được Phần Quà ( Sự Kiện Nạp Vàng Hàng Tuần) Tương ứng với mốc 5000 Vàng
10000 Bonus Thêm 2000 Gold ( Khi Nạp 1 mã Nạp Gold Cho 1 ID) Nhận Được Phần Quà ( Sự Kiện Nạp Vàng Hàng Tuần) Tương ứng với mốc 10000 Vàng
30000 Bonus Thêm 7500 Gold ( Khi Nạp 1 mã Nạp Gold Cho 1 ID ) Nhận Được Phần Quà ( Sự Kiện Nạp Vàng Hàng Tuần) Tương ứng với mốc 30000 Vàng
50000 Bonus Thêm 15000 Gold ( Khi Nạp 1 mã Nạp Gold Cho 1 ID ) Nhận Được Phần Quà ( Sự Kiện Nạp Vàng Hàng Tuần) Tương ứng với mốc 50000 VàngBuy gold by BTC: ~16 $ USD = 1k gold
Price decreases when you buy with large amount- BTC prices depend on BTC market

 

Group

Mua Gold - Gold sellers 

Aow-Pri-G-Sp

Aow-Pri-G-Sp

 

 


Bonus Rate Table and Loading Milestones Can Receive Weekly Gold Loaded Items

 

500 No Extra Gold Bonus  
1000 No Extra Gold Bonus Receiving the Gift (The Event of Loading Gold Weekly) Corresponding to the Golden 1000 mark
2000 No Extra Gold Bonus Receiving the Gift (The Event of Loading Gold Weekly) Corresponding to the Golden 2000 mark
5000 Bonus 500 Gold Bonus (When Loading 1 Code Loading Gold For 1 ID) Receiving the Gift (The Event of Loading Gold Weekly) Corresponding to the Golden 5000 mark
10000 Bonus 2000 Gold Bonus (When Loading 1 Code Loading Gold For 1 ID) Receiving the Gift (The Event of Loading Gold Weekly) Corresponding to the Golden 10000 mark
30000 Bonus 7500 Gold Bonus (When Loading 1 Code Loading Gold For 1 ID) Receiving the Gift (The Event of Loading Gold Weekly) Corresponding to the Golden 30000 mark
50000 Bonus 15000 Gold Bonus (When Loading 1 Code Loading Gold For 1 ID) Receiving the Gift (The Event of Loading Gold Weekly) Corresponding to the Golden 50000 mark

 

Các trường hợp phản hồi item, mua bán vàng chỉ chấp nhận khi giao dịch qua Age Of Wushu Private-SPG ở trên

In case of item feedback, gold trading is only accepted when trading through the Age Of Wushu Private SPG above

Trưởng Quản Ký Tên : Aow-Pri-G-Sp