Ngập tràn ưu đãi nạp Vàng chủ QMS , Moon, Spring, Autumn - Full of offers to load up Gold Mid-Autumn Festival procession Moon, Spring, Autumn servers

29/09/2022

Dear heroes

From 29/9/2022 - QMS , Moon, Spring, Autumn servers open the 

Autumn server Welcome event opens inner 3 , you must load Gold. Top up 5000 Gold card, you will receive an attractive bonus.

Check out these 5000 Gold and Miles recharge offers! 

 

Time

 • From 29/9/2022 - QMS , Moon, Spring, Autumn servers    ( This event will last until the open of a new event )

Range

 • For the QMS , Moon, Spring, Autumn servers

 

Content  5000 Gold

 • During the event, if you top up a single card of 5000 gold, you will receive a gift package inside. There are many attractive rewards.
 • The gift will be sent to your ingame mailbox after loading a 5000 gold Card.
  Players can only receive once of each landmark when participating in the eventContent  50.000 Gold

 

 • Own server QMS , MOON , SPRING . Players when Top up 50,000 Gold will receive an additional 1    Four star order
  Only receive 1 time

 

Content  200.000 Gold or more

 

The entire server

Deposit 200,000 gold or more and get a set of Auspicious Lucky Bag Martial Arts 1-10.
Gold deposit of 300,000 gold or more don't want 1 Gift of 50,000 gold can be changed into a designated martial arts bag blessing 1-10. Left over 250,000 Gold Normal Bonus and received
【 Auspicious Lucky Bag Martial Arts 1-10 Covered Random: Snowy Abode Sword, Golden Snake Sword, Linglong Dice, Heartless Seven Skills, Eight Diagram Blade, Demon Soul-Chasing Blade, Mad Demon Devours the Sun 】
Auspicious Lucky Bag Martial Arts Lock, open Auspicious Lucky Bag Martial Arts is not locked.【 One account at most can harvest 1 Random Auspicious Lucky Bag Martial Arts at the same time
 
Deposit Gold 200,000 gold or more / But beyond the quota Get Guiming Sword Killing or Dragon Soul Dominating Blade Sheath 【90 Days 】

 

Toàn bộ server
 
Nạp Gold 200.000 gold trở lên tặng một bộ ngẫu nhiên phúc túi võ học 1-10.
Nạp Gold 300.000 gold trở lên không muốn 1 Phần quà 50.000 gold có thể đổi thành chỉ định phúc túi võ học 1-10. Còn thừa 250.000 Gold Ban thưởng bình thường và nhận
【 Phúc túi võ học 1-10 Ngẫu nhiên bao quát: Tuyết trai, kim xà, linh lung, đoạn tình, bát quái đao, thiên ma Truy Hồn Đao, Phong Ma Phệ Nhật 】
Phúc túi khóa lại, mở ra võ học không khóa lại.【 Một cái tài khoản nhiều nhất thu hoạch được 1 Cái ngẫu nhiên phúc túi cùng một lần chỉ định phúc túi 】
 
Nạp Gold 200.000 gold trở lê / Nhưng ngoài định mức Nhận được vệ minh kiếm hoặc Long Phách Định Cương Đao 【90 Ngày 】

 

 

 

 

Reward Server QMS

        

Name Bag = Gift Pack

 •   Four star order

 •  Gift packge
  •  Jade Doll Quench Ticket *50

  •  Cyanin Jadeite  *50

  •  Refined Quality Binding Agent  *6

  •  Black Jade Powder  *6

  •  Monster essence *5

  •  Bai Xiaosheng's Weapon Manual (First Class) *1000
  •  Pure Chi Pill (100000) *2000
  •  Pure Yang Sword *3333
  •  Returning Hero Gift Bagr *1

Reward Server Moon

        

Name Bag = Gift Pack

 •   Four star order

 •  Gift packge
  •  Jade Doll Quench Ticket *50

  •  Cyanin Jadeite  *50

  •  Refined Quality Binding Agent  *6

  •  Black Jade Powder  *6

  •  Monster essence *5

  •  Bai Xiaosheng's Weapon Manual (First Class) *1000
  •  Pure Chi Pill (100000) *2000
  •  Pure Yang Sword *3333
  •  Returning Hero Gift Bagr * 1

Reward Server Spring

        

Name Bag = Gift Pack

 •   Four star order

 •  Gift packge
  •  Jade Doll Quench Ticket *50

  •  Cyanin Jadeite  *50

  •  Refined Quality Binding Agent  *6

  •  Black Jade Powder  *6

  •  Monster essence *5

  •  Bai Xiaosheng's Weapon Manual (First Class) *1000
  •  Pure Chi Pill (100000) *2000
  •  Pure Yang Sword *3333
  •  Returning Hero Gift Bagr  *1


Reward Server Autumn


        

Name Bag = Gift bag

 •  Gift packge
  •  Mingbing Order *1

  •  Cyanin Jadeite  *50

  •  Refined Quality Binding Agent  *6

  •  Black Jade Powder  *6

  •  Monster essence *10

  •  Order of the Hero *100
  •  Martial Challenge Token *10
  •  Budo Fighting High-End Token *1000

 

( Vietnamese for heroes who do not know English)

 

 • Phần Quà  Server QMS

 •  

  Name = Gói Quà

 •   Tứ Tinh Lệnh

 •   Gói quà Tặng
  •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển *50

  •  Hoa Thanh Phỉ thúy *50

  •  Tinh xảo dung hợp tán *6

  •  Huyền Ngọc Phấn *6

  •  Monster essence x 5

  •  Bách Hiểu Sinh Binh Lục Thượng *1000
  •  Chân khí đan ( 10 vạn ) *2000
  •  Thuần Dương Phù Kiếm *3333
  •  quà hồi quy tân lương *1

 

 • Phần Quà  Server Moon

 •  

  Name = Gói Quà

 •   Tứ Tinh Lệnh

 •   Gói quà Tặng
  •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển *50

  •  Hoa Thanh Phỉ thúy *50

  •  Tinh xảo dung hợp tán *6

  •  Huyền Ngọc Phấn *6

  •  Monster essence x 5

  •  Bách Hiểu Sinh Binh Lục Thượng *1000
  •  Chân khí đan ( 10 vạn ) *2000
  •  Thuần Dương Phù Kiếm *3333
  •  quà hồi quy tân lương *1

 

 • Phần Quà  Server Spring

 •  

  Name = Gói Quà

 •   Tứ Tinh Lệnh

 •  Gói quà Tặng
  •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển *50

  •  Hoa Thanh Phỉ thúy *50

  •  Tinh xảo dung hợp tán *6

  •  Huyền Ngọc Phấn *6

  •  Monster essence *5

  •  Bách Hiểu Sinh Binh Lục Thượng *1000
  •  Chân khí đan ( 10 vạn ) *2000
  •  Thuần Dương Phù Kiếm *3333
  •  quà hồi quy tân lương *1

 

 

Phần Quà Server Autumn

 •  

  Name =  Gói quà lớn

 •  Gói quà Tặng
  •  Ming binh Lệnh *1

  •  Hoa Thanh Phỉ Thúy  *50

  •  Tinh xảo dung hợp tán  *6

  •  Huyền Ngọc Phấn  *6

  •  Tinh Hoa cự thú *10

  •  Hiệp Khách Lệnh *100
  •  Lệnh Bài Võ Đạo Tranh Phong *10
  •  Lệnh Bài Võ Đạo Tranh Phong Cao Giai *10

 

 


 • Player pay attention when depositing at 50,000 Gold , 30.000 gold , 10.000 gold
  players still receive weekly bonuses. as usual
  Wishing you a good time with Age of wushu private