Ngập tràn ưu đãi nạp Vàng Cửu Âm Chí Nội 6 Spring - Autumn - Overflowing incentives to recharge offers Open 6 Internal Spring - Autumn servers

26/12/2022

Dear heroes

From 26/12/2022 - server Spring - Autumn Open Open 6 Interna , you will load Gold. Recharge a 5000 Gold card  ,  you will receive an attractive bonus.

Let's take a look at these 5000 Gold ,  Milestone Gold recharge offers!Time

 • Server Spring - Autumn Open Open 6 Internal  ( This event will last until the open of a new event )

Range

 • For the server Spring - Autumn

 

Content  5000 Gold

 • During the event, if you top up a single card of 5000 gold, you will receive a gift package inside. There are many attractive rewards.
 • The gift will be sent to your ingame mailbox after loading a 5000 gold Card.
  Players can only receive once of each landmark when participating in the event


Player pay attention when depositing at 50,000 Gold , 30.000 gold , 10.000 gold
players still receive weekly bonuses. as usual

 

Reward

        

Name Bag = [6nei Carnival Gift Pack]

 •  Four-star order x 1
 •  Cyanin Jadeite  x 50

 •  Jade Doll Quench Ticket  x 50
 •  Refined Quality Binding Agent  x 6

 •  Black Jade Powder  x 6

 •  Remnant Sword Certificate x 10
 •  Snowland Survival Token x 6
 •  Zhenqi pill (100000 yuan)  x 3000
 •  Returning Hero Gift Bagr x 1
 •  Desolate Beast Stone x 80
 •  Demon Gate Token x 360
 •  Bách Hiểu Binh Lục(Thượng) x 1000

 

Players Top up 50,000 Gold will receive only 1 time

 •  Blood Plum Dagger x 3000 (Lock)

 

 • Phần Quà ( Vietnamese for heroes who do not know English)

 •  

  Name = [Gói Quà Vui Mừng Nội 6]

 •  Tứ Tinh lệnh bài x 1
 •  Hoa Thanh Phỉ Thúy  x 50

 •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển  x 50
 •  Dung Hợp Tán  x 6

 •  Huyền Ngọc Phấn  x 6
 •  Chân Khí Đan (10 vạn )  x 3000
 •  quà hồi quy tân lương x 1
 •  Tàn kiếm bằng chứng x 10
 •  Tuyết Vực Cầu Sinh Lệnh x 6
 •  Hoang thú thạch x 80
 • Ma Môn Lệnh x 360
 •  Bách Hiểu Binh Lục(Thượng) x 1000

 

Người chơi nạp 50.000 Gold sẽ được nhận 1 lần duy nhất

 •  Huyết Mai Tiêu x 3000 (Khóa)

 

Wishing you a good time with Age of wushu private