Ngập tràn ưu đãi nạp Vàng Đón chào tết đoan ngọ server Moon - Spring - Overflowing incentives to recharge Mid-year Festival server Moon - Spring

03/06/2022

Dear heroes

From 3/6/2022 - server  Mid-year Festival  server Moon - Spring  , you will load Gold. Recharge a 5000 Gold card  ,  you will receive an attractive bonus.

Let's take a look at these 5000 Gold ,  Milestone Gold recharge offers!Time

 • Mid-year Festival  server Moon - Spring    ( This Event will last for to the next event )

Range

 • For the server Moon - Spring

 

Content  5000 Gold

 • During the event, if you top up a single card of 5000 gold, you will receive a gift package inside. There are many attractive rewards.
 • The gift will be sent to your ingame mailbox after loading a 5000 gold Card.
  Players can only receive once of each landmark when participating in the eventReward  Moon

        

Name Bag = [6 inner Carnival gift bag] Gift Pack (1)

 •  Four star order x 1

 •  Snowland Survival Token x 6
 •  Remnant Sword Certificate x 10
 •  Cyanin Jadeite  x 50

 •  Jade Doll Quench Ticket  x 50

 •  Refined Quality Binding Agent  x 6

 •  Black Jade Powder  x 6

 •  Bai Xiaosheng's Weapon Manual (Superior) x 1000

 •  Zhenqi pill (100000 yuan)  x 3000

 •  Pure Yang Sword x 3333

 •  Demon Gate Token x 360


 •  Desolate Beast Stone x 80
 •  Returning Hero Gift Bagr x 1
 •  Hidden World Helicopter Token x 1  ( Activate auto use for 1 month )
 • Phần Quà  ( Vietnamese for heroes who do not know English)

 •  

  Name = [Gói Quà Vui Mừng Nội 6] Gói Quà(1)

   

  •  Tứ Tinh Lệnh x 1

  •  Tuyết Vực Cầu Sinh Lệnh x 6
  •  Tàn Kiếm Bằng Chứng x 10
  •  Hoa Thanh Phỉ Thúy  x 50

  •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển  x 50

  •   Dung Hợp Tán  x 6

  •  Huyền Ngọc Phấn  x 6

  •  Bách Hiểu Binh Lục(Thượng) x 1000

  •  Chân Khí Đan (10 vạn )  x 3000

  •  Thuần Dương Phù Kiếm  x 3333

  •  Ma Môn Lệnh x 360


  •  Hoang Thú Thạch x 80
  •  quà hồi quy tân lương x 1
  •  Ẩn Thế Lệnh Bài x 1 ( Kích Hoạt sử dụng auto 1 tháng )

 • Player pay attention when depositing at 50,000 Gold , 30.000 gold , 10.000 gold
  players still receive weekly bonuses. as usual

 

Reward  Spring

        

Name Bag = [Colorful National Day] Gift Pack (1)

 •  Ming Bing Ling x 1

 •  Cyanin Jadeite  x 50

 •  Jade Doll Quench Ticket  x 50

 •  Refined Quality Binding Agent  x 6

 •  Black Jade Powder  x 6

 •  Bai Xiaosheng's Weapon Manual (Superior) x 1000

 •  Zhenqi pill (100000 yuan)  x 2000

 •  Pure Yang Sword x 2222

 •  Monster essence x 5

 •  Returning Hero Gift Bagr x 1
 •  Hidden World Helicopter Token x 1  ( Activate auto use for 1 month )
 • Phần Quà  ( Vietnamese for heroes who do not know English)

 •  

  Name = [Rực Rỡ Quốc Khánh] Gói Quà(1)

   

  •  Minh Binh Lệnh x 1

  •  Hoa Thanh Phỉ Thúy  x 50

  •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển  x 50

  •   Dung Hợp Tán  x 6

  •  Huyền Ngọc Phấn  x 6

  •  Bách Hiểu Binh Lục(Thượng) x 1000

  •  Chân Khí Đan (10 vạn )  x 2000

  •  Thuần Dương Phù Kiếm  x 2222

  •  Tinh Hoa Cự Thú x 5

  •  quà hồi quy tân lương x 1
  •  Ẩn Thế Lệnh Bài x 1 ( Kích Hoạt sử dụng auto 1 tháng )

 • Player pay attention when depositing at 50,000 Gold , 30.000 gold , 10.000 gold
  players still receive weekly bonuses. as usual

 • Wishing you a good time with Age of wushu private