Ngập tràn ưu đãi nạp Vàng Mùa Thu - Overflowing incentives to recharge Autumn Welcome to National Day

01/10/2021

 

The entire server

Gold Deposit Level 200,000 Gold Player can get more : give away a random set of martial arts bags 1-10.

Gold Deposit Level 300,000 Gold Player can get more : Don't want 1 Part 50,000 Top up weekly gifts that can be exchanged for 1-10 martial arts bags. Left over 250,000 Gold Normal Gift
【 random set of martial arts bags 1-10 Randomly covered: Snow Sword, Golden Snake Sword, Linglong Dice, Heartless Seven Skills, Eight Diagram Blade, Demon Soul-Chasing Blade,  】
random set of martial arts bags lock after receiving, open martial arts without lock .【 One account at most can harvest 1 random set of martial arts bags with the same Assignment set of martial arts bags 】

Gold Deposit Level 200,000 Gold or more / But beyond the norm will be selected Guiming Sword Killing or Shen Xiangmi Feiqin
Time

 • 1/10/2021 - To Until the server Open new event

Range

 • For the server QMS ,  WIND & RAIN , HIll

 


Content  5000 Gold

 • During the event, if you top up a single card of 5000 gold, you will receive a gift package inside. There are many attractive rewards.
 • The gift will be sent to your ingame mailbox after loading a 5000 gold Card.
  Players can only receive once of each landmark when participating in the eventReward

HILL :
        
Name Bag = Double 11 event gift bag

  •  Ming Bing Ling x 1

  •  Monster essence  x 10

  •  Cyanin Jadeite  x 50

  •  Jade Doll Quench Ticket  x 50

  •  Returning Hero Gift Bag x 1

  •  Refined Quality Binding Agent x6

  •  Black Jade Powder x6

  •  Reclusive and Faction Reward Pack X4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  Pure Chi Pill (100000) x 1000  ( For New Account Create Stars On 25 / 9 And Only Deposit 1000 Gold Will Get Pure Chi Pill (100000) x 1000)

 

WIND & RAIN :
       

  • Gold Deposit Level 5000 Gold Player can get more:

   Reclusive and Faction Reward Pack x 2

   Reverse Meridian 180

   Four star order x 1

   ( Automated parcel system )


   Gold Deposit Level 50,000 Gold Player can get more:

   Reclusive and Faction Reward Pack x 2 ( Automated parcel system )

   216 Reverse Meridian【 Does not contain 180  Reverse Meridian  include Divine Water Palace , Dharma Sect  , Shenji Camp 】

   ( Need to contact the operation to collect points self-propelled exchange selection )

   Each deposit is 50,000 Gold. gain 2 Reclusive and Faction Reward Pack, 50.000 gold   Out of the standard of fame, the maximum reward is 4 times. for example recharge 200.000 Gold , have 5000 Gold get 2 Reclusive and Faction Reward Pack +50.000 get 4 Reclusive and Faction Reward Pack.
  •  

Moon :
       

  • Gold Deposit Level 5000 Gold Player can get more: 

   Reclusive and Faction Reward Pack x 2

   Four star order x 1

   ( Automated mailing system )


   Gold Deposit Level 50,000 Gold Player can get more 1 Reverse Meridian 216 From 180 to 216  ( Consists of Divine Water Palace , Dharma Sect )

   ( Reclusive and Faction Reward Pack ) According to the Nine Yin Zhi and the hidden The School, the schools of different sects, props, and fame are different,

   Take Blood Blade Clan as an example, at inner 6


    1 Reclusive and Faction Reward Pack there are 200 Blood Blade Tokens and 500*4 Fame, specific numbers invite players to verify for themselves.

 

QMS :
       

 • Gold Deposit Level 50,000 Gold Player can get more 1 Reverse Meridian 216 From 180 to 216  ( Consists of Divine Water Palace , Dharma Sect )

 

 •  
  Gold Deposit Level 5000 Gold Player can get more 

  Four star order. x1
  •  
 • Phần Quà  ( Vietnamese for heroes who do not know English)

 

Toàn bộ server

Nạp vàng Mức 200.000 Gold  Người chơi có thể nhận thêm : tặng một bộ ngẫu nhiên phúc túi võ học 1-10.

Nạp vàng Mức 300.000 Gold  Người chơi có thể nhận thêm : không muốn 1 Phần 50.000 Nạp Vàng quà tuần có thể đổi thành  phúc túi võ học 1-10. Còn thừa 250.000 Gold Tặng thường Bình thường
【 Phúc túi võ học 1-10 Ngẫu nhiên bao quát: Tuyết trai, kim xà, linh lung, đoạn tình, bát quái đao, thiên ma Truy Hồn Đao, điên dại chờ 】
Phúc túi khóa sau khi nhận , mở ra võ học không khóa .【 Một cái tài khoản nhiều nhất thu hoạch được 1 Cái ngẫu nhiên phúc túi cùng một Chỉ định phúc túi 】

Nạp vàng Mức 200.000 Gold  Trở lên / Nhưng vượt quá tiêu chuẩn sẽ được chọn Quy Minh Thí Sát Kiếm hoặc Trầm Tương đàn


Nội dung  5000 Gold

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu bạn nạp thẻ đơn 5000 vàng sẽ nhận được gói quà bên trong. Có nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Quà sẽ được gửi vào hòm thư ingame của bạn sau khi nạp Thẻ 5000 vàng.
  Người chơi chỉ có thể nhận một lần mỗi mốc khi tham gia sự kiện

HILL :

 •  Name = Gói Quà Hoạt Động 11-11

   

  •  Minh Binh Lệnh x 1

  •  Tinh Hoa Cự Thú  x 10

  •  Hoa Thanh Phỉ Thúy  x 50

  •  Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển  x 50

  •  Quà Hồi Quy Tân Lương x 1


  •  Dung Hợp Tán x6

  •  Huyền Ngọc Phấn x6

  •  QUÀ THẾ LỰC ẨN THẾ X4

 •  Chân Khí Đan(10 Vạn) x 1000  ( Đối với Tài Khoản Mới Tạo sao Ngày 25 / 9 Và chỉ nạp 1000 Gold  sẽ nhận được Chân Khí Đan(10 Vạn) x 1000 )
WIND & RAIN :

 •  

  • Nạp vàng Mức 5000 Gold  Người chơi có thể nhận thêm được:

   Ẩn Thế Thế Lực Ban Thưởng Bao x 2

   Nghịch mạch 180

   Tứ tinh bài x 1

   ( Hệ thống tự động bưu kiện )


   Nạp vàng Mức 50.000 Gold Người chơi có thể nhận thêm:

   Ẩn Thế Thế Lực Ban Thưởng Bao x 2 ( Hệ thống tự động bưu kiện )

   216 Nghịch mạch【 Không chứa 180 Bộ phận bao hàm thần thủy Cung , Đạt Ma  , thần cơ Doanh 】

   ( Cần liên hệ thu hoạch hoạt động điểm tích lũy tự hành lựa chọn hối đoái )

   Mỗi nạp tiền 50.000 Gold.  đạt được 2 Ẩn Thế Thế Lực Ban Thưởng Bao, 50.000   ngoài định mức danh vọng ban thưởng nhiều nhất nhận 4 Lần. ví dụ  như nạp tiền 200.000 gold, có 5000 2 Ẩn Thế Thế Lực Ban Thưởng Bao +50.000 4 Ẩn Thế Thế Lực Ban Thưởng Bao.

MOON :

  • Nạp vàng Mức 5000 Gold  Người chơi có thể nhận thêm được: 

   Ẩn Thế Thế Lực Ban Thưởng Bao x 2

   Tứ tinh bài x 1

   ( Hệ thống tự động gửi thư )


   Nạp vàng Mức 50.000 Gold Người chơi có thể nhận thêm 1 Mạch 216 Từ  180 tới 216  ( Bao Gồm Thần thủy Cung và  Đạt Ma )

   ( Ẩn Thế Thế Lực Ban Thưởng Bao ) Theo Cửu Âm chí cùng ẩn Thế , thế lực môn phái khác biệt, đạo cụ cùng danh vọng khác biệt,

   lấy Huyết Đao môn làm ví dụ, tại Nội Công 6 

    1 Ẩn Thế Thế Lực Ban Thưởng Bao có 200 Cái huyết đao khiến cùng 500*4 Danh vọng, con số cụ thể mời người chơi tự Kiểm chứng.

QMS :


 • Nạp vàng Mức 50.000 Gold Người chơi có thể nhận thêm 1 Mạch 216 Từ  180 tới 216  ( Bao Gồm Thần thủy Cung và  Đạt Ma )

 

 •  
  Nạp vàng Mức 5000 Gold  Người chơi có thể nhận thêm được 

  Tứ Tinh bài. • Player pay attention when depositing at 50,000 Gold , 30.000 gold , 10.000 gold
  players still receive weekly bonuses. as usual
  Wishing you a good time with Age of wushu private