Ngày Phụ Nữ 20/10 - Women's Day 20/10

19/10/2019

Thông Báo

Sự Kiện Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Thời Gian sự kiện diễn ra trong  3 Ngày từ ngày 19 /10/2019  đến 21/10 /2019

Nhằm Tri ân Khách Hàng là các Chị em phụ nữ chơi game có nhân vật là nữ , các anh chàng có nhân vật là nữ

BQT xin đưa ra sự kiện sau đây:

 

1  giảm giá nạp gold nhận võ kỹ.

Mốc nạp tiền 37.500  gold khi người chơi nạp vào game có nhân vật nữ .

sẽ được nhận quà  :

1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

Vui lòng chọn 1 trong 2 loại võ kỹ

 

Mốc nạp tiền 65.000  gold khi người chơi nạp vào game có nhân vật nữ .

sẽ được nhận quà  :

1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

Vui lòng chọn 1 trong 2 loại võ kỹ

 

Mốc nạp tiền 130.000  gold khi người chơi nạp vào game có nhân vật nữ .

sẽ được nhận quà  :

1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Không Khóa ) x 1

2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Không Khóa ) x 1

2 : chị em phụ nữa các anh chàng có nhân vật nữ .Vui Lòng Gửi Fom báo ID  , server , tên Nhân vật để được nhận  200 Điểm webshop .

Liên Kết Điền Fom :  Click Here Ngày Phụ Nữ 20/10

 

*************************************************

Notification

Vietnamese Women's Day Event 20/10

The event period lasts for 3 days from October 19, 2019 to October 21, 2019

In order to Appreciate the Customers are the sisters who play the game with female characters, the boys are female characters

BQT would like to offer the following event:

 

1 discount to top up martial arts.

37,500 gold deposit landmark when players load into the game with female characters.

will receive gifts:

1: reworked Dog Beating Staff (lock ) x1

2: eworked Dragon Claw (lock ) x1

Please choose 1 of 2 martial arts

 

The deposit amount is 65,000 gold when the player loads the game with a female character.

will receive gifts:

1:Reworked Tai Chi  ( Lock ) x1

2: Reworked Ghost Shadow Sword  ( Lock ) x1

Please choose 1 of 2 martial arts

 

130,000 gold deposit landmark when players load into the game with female characters.

will receive gifts:

1:Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

2: Reworked Ghost Shadow Sword  ( No Lock ) x1

2: women, guys have female characters. Please send Fom to notify ID, server, character name to receive 200 webshop points.

Link Fom: Click Here Women's Day 20/10