Sự Kiện Chào Mừng Mở Nội 4 + Phẩm 5 winter - Event acclamation Open inner 4 + Class 5 Server WINTER

26/02/2023

 


Dear heroes

From 26/2/2023 - Open inner 4 + Class 5 Server WINTER , you will load Gold. Recharge a Gold card , you will receive an attractive bonus.

Let's take a look at these  Gold ,  Milestone Gold recharge offers!

Server range

  • Server WINTER New Server Winter

Time

  • 26/2/2023 arrive new event

Range

  • For the server WINTER

 

Reward

 

-Top up 5000 Gold Gift Package: Receive only 1 time 】

Dragon Elixir High Order x 1

Black Jade Powder  x 6

Refined Quality Binding Agent·Class 3  x 6

Monster essence x 5

Bai Xiaosheng's Weapon Manual (Superior) X 1000

Pure Chi Pill (100000) x 2000

Jade Doll Quench Ticket x 50

Cyanin Jadeite x 50

New Fire Raccoon Terrace(Binding) x 10

Returning Hero Gift Bag x 1 

 

Phần Quà ( Vietnamese for heroes who do not know English)

 

Nạp 5000 Gold Gói quà: 【 Chỉ nhận 1 lần duy nhất 】

Long nguyên đan cao giai x 1

Huyền Ngọc phấn x 6

Tinh xảo dung hợp tán x 6

Tinh Hoa Cự Thú x 5

Bách Hiểu Binh Lục(Thượng) x 1000

Chân khí đan (10w) X 2000

Tân Hỏa Cán đài  X 10

Phỉ thúy bé con rèn luyện quyển X 50

Hoa thanh phỉ thúy X 50

Quà Hồi Quy Tân Lương X 1

 

 

Wishing you a good time with Age of wushu private