SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG TẾT NGUYÊN ĐÁN - Activity Events Lunar New Year

28/01/2022

Dear heroes

Để Chào Đón Năm Mới Chúng tôi đưa ra SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG TẾT NGUYÊN  ĐÁN .

 

 

Time   Ngày 27 / 1 / 2022 -  Ngày 15 / 2 /2022 [Tết Nguyên Đán]


Hoạt Động Bên trong trò chơi Như Sau :

Phạm vi Toàn Bộ server

 1. 【 Lâm Lương Đại sứ sự Kiện Lễ Tết 】 Truyền thống Tết Nguyên Tiêu  · Hoạt Động Giết heo năm Mới
 2. 【 Lâm Lương Đại sứ sự Kiện Lễ Tết 】 Truyền thống Tết Nguyên Tiêu · Hoạt Động Tân Niên thú
 • 【 Buổi Tối 20 :00  Thành Đô Đông Giao tìm khẩn trương bách tính NPC Tiến vào 】Hoạt Động Giết Tân Niên thúTọa Độ :  398  ,  584  [ Thành Đô ]

NPC : Bách Tính Căng Thẳng


EVENT

WIND and MOON

 1. + Mở ra Sự Kiện năm chuyên cần 
  + Chiến trường đổi cự thú hoạt động. Người chơi có thể mang đạo cụ và  tại  NPC Đát Lao Hử ( Tô châu 388 777) Trao Đổi Tinh Hoa cự thú .

Spring

 1. Tàn kiếm mảnh vỡ đổi 1-36 Huyền cuồng nội công. Đạt tới Sở hướng phi mị người chơi cầm kiếm thu hoạch được tu luyện điểm NPC Đát Lao Hử 1-2  ( Tô Châu 388 777) Có thể đổi tàn kiếm mảnh vỡ.

 2. Mỗi ngày sinh động độ 100+ Chiến trường thường ngày đổi cự thú tinh hoa, tết nguyên đán đón người mới đến + Chúc mừng lệnh bài 【 Item có thời gian sử dụng 】Dear heroes

To Celebrate the New Year We are implementing a Activity Events Lunar New Year .

 

Time  January 27, 2022 - February 15, 2022 [Lunar New Year ]

 

Activities Inside Game As Following :

Entire scope of server

 1. 【 Lin Liang Festival Events Ambassador 】 Lunar New Year Tradition  · New Year's Pig Killing Activity
 2. 【 Lin Liang Festival Events Ambassador 】 Lunar New Year Tradition · New Year Animal Activities
 • 【 Night 20 :00  Chengdu East gate Find Nervous Commoner NPC To go in 】 Kill Animal ActivitiesCoordinates :  398 , 584 [ ChengDu ]

NPC : Nervous Commoner


EVENT

WIND and MOON

 1. + Open a diligent New Year Event 
  + Battlefield operations changed The essence of beasts Players can wear props and at NPC Da Laohu (Suzhou 388 777) the Beast Essence Exchange.


Spring

 1. Remnant sword fragment Change 1-36 Enigmatic Lunatic Skill inner. infallible martial Valley , the player holding the sword harvests and cultivating hard points huh 1-2 Inside (Suzhou 388 777) You can exchange sword fragments.
 2. Every day is vibrant 100+ Normal battlefield changing quintessential beasts, Lunar New Year welcomes newcomers + Congratulations card command 【Available within a limited time props】

 

 

On behalf of the game management team

Wishing everyone a Happy New Year

AGE OF WUSHU PRIVATE