Sự Kiện Săn Boss Thế giới Nhận Thần Hành Bách Biến - World Boss Hunting Event Receive Moon Server Hundred Transformations Scroll Fragments

19/01/2020

Thông Báo Sự kiện Săn Boss Thế giới 

Sự Kiện Boss Thế giới tại  Map : Tô Châu & Map :Thành Đô

Thời gian sự kiện diễn ra Bắt Đầu Từ Ngày 18:00 Ngày 2/8/2019

Phần Thưởng Đặc Sắc Sau Khi Team Hạ Sát Boss

 

item Image Số Lượng
Tàn Quyển Nội Công giang Hồ ( Random) radom
Tàn Quyển Cổ Phổ (Random) radom
Bệ (Random) radom
Huyết Mai Phiêu ( Không Khóa ) radom
Thẻ Thiên Thê ( Sử Dụng Đổi Sách Thần Hành Bách Biến) radom

 

Thời Gian Boss Xuất Hiện Tại 2 Map :  Tô Châu & Map :Thành Đô

Khung giờ xuất hiện boss Buổi sáng 00:30 Đến 01:30

Buổi Trưa  10:30  Đến 12 :30

Buổi Chiều  16:30 Đến 18:00

Buổi Tối 20:00 Đến 22:00

 

Time ingame Số Lượng Boss 
Boss Xuất Hiện Tại 2 Map
00 :30 2 Boss
1 Boss Tại Tô Châu  & 1 Boss Tại Thành Đô
01 :30 2 Boss 1 Boss Tại Tô Châu  & 1 Boss Tại Thành Đô
10 : 30 2 Boss 1 Boss Tại Tô Châu  & 1 Boss Tại Thành Đô

12:30 4 Boss 2 Boss Tại Tô Châu  & 2 Boss Tại Thành Đô
16:30 4 Boss 2 Boss Tại Tô Châu  & 2 Boss Tại Thành Đô
18:00 4 Boss 2 Boss Tại Tô Châu  & 2 Boss Tại Thành Đô
20:00 6 Boss 3 Boss Tại Tô Châu  & 3 Boss Tại Thành Đô
22:00 6 Boss 3 Boss Tại Tô Châu  & 3 Boss Tại Thành Đô

 

Địa Điểm Boss Xuất Hiện  Tại 2 Map Tô Châu & Thành Đô:

Boss Sẽ Xuất Hiện Ngẫu Nhiên Tại Các Điện Điểm Được Chỉ Thị  Như Hình Bên Dưới

Các Bang Chủ Và Chủ PT Săn Boss Chú ý

 

Map Tô Châu :

 

 

Bảng Tọa Độ Boss xuất Hiện Tại Map Tô Châu Cụ Thể Như Sau :

Tọa Độ X Tọa Độ Y
381 496
463 907
445 1071
844 620
1123 940
1032 128
1264 297
1592 344

 

 

Map Thanh Đô :

Bảng Tọa Độ Boss xuất Hiện Tại Map Thành Đô Cụ Thể Như Sau :

Tọa Độ X Tọa Độ Y
771 354
617 356
288 481
224 597
347 607
197 709
440 747
749 1055
1019 867
1130 692

 

 

****************************************

 

 

World Boss Hunting Event Notice

 

World Boss Events at Map : Suzhou & Map :Chengdu

 Time of the event Starting From 18:00 August 2, 2019

 

Reward Special After Team Slaying Boss

 

item Image Number
Jianghu Internal Skill Scroll Fragment ( Random) radom
Ancient Manual Scroll Fragment Pack (Random) radom
Workbench" Embroidered Box (Random) radom
Blood Plum Dagger ( No Lock ) radom
Sky Ladder Honor Certificate  ( Use of Change Books Hundred Transformations Scroll Fragments) radom

 

Time Boss Appears At 2 Map : Suzhou & Map :Chengdu

Frame time to appear boss:

Morning : 00:30 To 01:30

Noon : 10:30  To 12 :30

Afternoon : 16:30 To 18:00

Night : 20:00 To 22:00

 

Time ingame Boss Number
Boss Appears  2 Map
00 :30 2 Boss
1 Boss in Suzhou  & 1 Boss in Chengdu
01 :30 2 Boss 1 Boss in Suzhou  & 1 Boss in Chengdu
10 : 30 2 Boss 1 Boss in Suzhou  & 1 Boss in Chengdu

12:30 4 Boss 2 Boss in Suzhou  & 2 Boss in Chengdu
16:30 4 Boss 2 Boss in Suzhou  & 2 Boss in Chengdu
18:00 4 Boss 2 Boss in Suzhou  & 2 Boss in Chengdu
20:00 6 Boss 3 Boss in Suzhou  & 3 Boss in Chengdu
22:00 6 Boss 3 Boss in Suzhou  & 3 Boss in Chengdu

 

Location Boss Appears  in 2 Map Suzhou  & Chengdu:

Boss Will Appear At Random Points Indicated As Below Figure

gang management, and team owner attention:

 

Map Suzhou :

 

 

Boss Coordinates appear in Map Suzhou  As follows :

Coordinates  X Coordinates  Y
381 496
463 907
445 1071
844 620
1123 940
1032 128
1264 297
1592 344

 

 

Map Chengdu :

Boss Coordinates appear in Map Chengdu  As follows  :

Tọa Độ X Tọa Độ Y
771 354
617 356
288 481
224 597
347 607
197 709
440 747
749 1055
1019 867
1130 692