Sự Kiện Tiêu Ding Nhận quà Máy chủ winter - Use ding Event Receive gifts winter server

18/03/2023

 
 
 

Dear heroes

Accumulative consumption in the Winter server to win luxury gifts

The game client displays problems,

expenditure activities

Show 5 Ding Actual corresponds to 5D consumption, then D consumption will receive the gift of:

Hero Order *5
Jinyuan Rivival Pill *5
Travelling Token *5
Juedi (7 Day) *1.
Order of the Hero *100.

Show 20 Ding Actual corresponds to 20D consumption, then D consumption will receive the gift of:
 
Travelling Token *20
Black Jade Powder *1.
Refined Quality Binding Agent·Class 3 *1
Martial Challenge Token *100
Emerald Doll Wash Voucher *50.
Ten Aroma Reviving Pill *10
Nerve-Calming and Heart-Protecting Pill*10
Monster essence*5
750 numerical shuffle tokens*10
 
Show 50 Ding Actual corresponds to the consumption of 50D, consuming D will then receive the gift of:
 
Monster essence *10
New Fire Raccoon Terrace(Binding)*20
Emerald Doll Wash Voucher *80.
Pure Yang Sword *300
750 numerical shuffle tokens*10
Wuzun Set exchange item (required for 5 items) * 10
Mingbingling Coupon*200

Displaying 80 Ding Actual is equivalent to consuming 80D, consuming D will then receive a gift of:
 
Mingbingling Order *1
Monster essence *10
Emerald Doll Wash Voucher *100
Pure Yang Sword *300
Wuzun Set exchange item (required for 5 items) * 15
Copy Fragment *10

Content gift wrapping with game content mastered:
Daiming Silver Dollar Treasure can be transferred to the Elders at Npc Thien Son. There is an NPC selling Ho Lo Candy to exchange .

 

************************************************************************************************

 

Hoạt động tiêu phí

Hiển Thị 5 Ding Thực tế tương ứng với tiêu hao 5D, tiêu hao phản hồi:
Anh hùng Lệnh *5
Kim nguyên tái sinh đan *5
Hành cước lệnh *5
Tuyệt địa 7 Ngày *1.
Hiệp khách Lệnh *100.

Hiển Thị 20 Ding Thực tế tương ứng với tiêu hao 20D, tiêu hao phản hồi:
hành cước lệnh *20
huyền ngọc phấn *1
tinh trí dung hợp tán *1
vũ đạo tranh phong lệnh bài *100
phỉ thúy oa oa tẩy luyện khoán *50
thập hương phản sinh hoàn *10
định thần hộ tâm đan *10
Tinh Hoa Cự Thú *5
750 số trị tẩy luyện đại tệ *10
 
Hiển Thị 50 Ding Thực tế tương ứng với tiêu hao 50D, tiêu hao phản hồi:
Tinh Hoa Cự Thú *10
tân hỏa hoán đài  ( Khóa )*20
phỉ thúy bé con tẩy luyện khoán *80
Thuần Dương phù kiếm *200
750 Trị số tẩy luyện thay mặt tệ *10
Võ Tôn bộ hối đoái đạo cụ (Phẩm 5 cần thiết )*10
minh binh khoán *200

Hiển Thị 80 Ding Thực tế tương ứng với tiêu hao 80D, tiêu hao phản hồi: 
Minh binh khiến *1
Tinh Hoa Cự Thú *10
Phỉ thúy bé con tẩy luyện khoán *100
Thuần Dương phù kiếm *300
Võ Tôn bộ hối đoái đạo cụ (Phẩm 5 cần thiết )*15
Mảnh Thác Bản *10

Gói quà nội dung lấy nội dung trò chơi làm chủ, chú:
Đại Minh thỏi bạc ròng có thể tại Npc Thiên Sơn truyền công trưởng lão Bên cạnh có Npc Bán Kẹo Hồ Lô nơi đó tiến hành trao đổi .
 
 
 
 
 
 

Server range

  • Server Winter

Time

  • 18/3/2023 arrive 31/3/2023

Range

  • For the server Winter

 

Wishing everyone a Happy New Year