Thông báo cập nhật Cửa Hàng Vip - Vip Shop Update Notice

26/04/2023
MÁY CHỦ MỚI SKY .


VIP1(1000 Gold ), người mới gói quà 【 Ngày mồng một tháng năm đánh dấu gói quà 】+ Nội công 3 + Ngẫu nhiên Võ học 99   + Bách Hiểu Sinh Binh lục

VIP2 (5500 Gold ).
đón người mới đến gói quà ( Một cái chí tôn + Ngẫu nhiên thời trang + Ngẫu nhiên sủng vật + Mở rộng bao khỏa hộp quà chờ )+1 Cái, minh binh Lệnh

Vip3 (12.000 Gold ), ngạo thiên thần hành ngựa pháo hoa (1 Cái chí tôn +【 Tuyệt địa 30 Trời 】+ Ngạo thiên thần hành ngựa + Tỉ lệ ngẫu nhiên tọa kỵ +1 Minh binh Lệnh
Cưỡi phong cảnh chí )

Vip4 (37.500 Gold ), lớn khinh công năm tuyển một 【 Bằng Hư Thiên, bách điểu, bướm luyến hoa, hoành tiêu, bắt mây 】+1 Cái tam phẩm thợ rèn đồ phòng ngự khai quang bao

Vip5 (65.000 Gold ),   Đồ Long Đao, ly biệt câu, Bá Vương Thương   . 3 Chọn một   +   Bảy ngày điêu   +1 Cái tam phẩm Độc Sư khai quang bao

Vip6 (130.000 Gold )
Hắc Vũ đại điêu (30 Trời ) x 1 
Quốc Khánh trở về lệnh bài x 1
minh binh Lệnh x 1
Dịch dung trợ lực vật liệu 
( Ba minh đao (90 Thiên thời hiệu )
( Mười năm đệ nhất đẳng 【 Phần lưng trang sức 】
Bàn Long liệt diễm cung    Ba Chọn một

Vip7 (390.000  Gold ), Vệ minh thí sát kiếm / Xuất thần nhập kiếm ( Hai chọn một )

Vip8 (1.300.000 Gold )      Long Nham đồng tâm đao    +   Độc Cô Cửu Kiếm cùng Hàng Long hối đoái trước đưa đạo cụ

Vip9 (2.600.000 Gold )      Xích Luyện vỏ kiếm / Lăng Tương mật phi đàn

Nạp 1000 Gold  Nhất định phải là Nạp,1000 Gold  trở lên. Không tính tính gộp lại.

Gói quà nội công 3, gia nhập môn phái sau đó, mở ra thu hoạch được tương ứng môn phái nội công 3 đến 30 Tầng trang sách.

Ngày mồng một tháng năm đánh dấu gói quà, mở xong cuối cùng nhất định được ngẫu nhiên chế Bệ Chế tạo.


Dịch dung trợ lực vật liệu =10 Cái ba bước mục nát tâm địa độc ác phấn +10 Cái thanh tâm rượu thuốc

Tam phẩm thợ rèn đồ phòng ngự khai quang đạo cụ bao = Đen in dấu đĩnh 15. Tuyết uẩn lụa 30. Nặng rèn thạch 8. Tinh xảo bố 10. Ngưng tuyệt thạch 2. Hoa dệt lụa 2.

Tam phẩm Độc Sư đồ phòng ngự khai quang đạo cụ bao = Độc Sư 3 Phẩm quần áo khai quang vật liệu: Sát Sinh Thạch 15. Tuyết uẩn lụa 30. Thi độc thạch 8. Tinh xảo bố 10. Chú thạch 2. Hoa dệt lụa 2..NEW SERVER SKY


VIP1 (1000 gold), newcomer gift pack [May Day sign-up gift pack] + three within + random 99 martial arts + top ice record

VIP2 (5500 gold), welcome package (a supreme + random fashion + random pets + expansion parcel gift box, etc.) + 1, Ming Bing order

Vip3 (12.000 gold), Ao Tian Shen Xing Ma gift flower (1 supreme + [Jedi 30 days] + Ao Tian Shen Xing Ma + a chance of random mounts + 1 inscription soldier order
Riding the wind and things)

Vip4 (37.500 gold), big light power five choose one [with the virtual world, a hundred birds, butterfly love flowers, cross the sky, catch the clouds] + 1 three blacksmith defense open light package

Vip5 (65.000 gold), 3 choices of Dragon Slayer, Parting Hook, King's Spear + 7 Heavenly Eagles + 1 third-grade poisoner light package

Vip6 (130.000 gold) black feather large eagle (30 days) + 1 national day return token + 1 inscription soldier order + easy to disguise booster material + (three alliance knife (90 days limitation) (ten years first etc. [back ornaments] pan dragon blazing bow three choose one

Vip7 (390.000 gold), return to the medieval regicide sword / out of the gods into the sword (two choose one)

Vip8 (1.300.000 gold) dragon rock broken gold sword + unique nine swords and dragon redemption pre-props

Vip9 (2.600.000 gold) red practice scabbard / Shen Xiang Mi Fei Qin

The first 1000 Gold  must be a single stroke, 1000 gold  or more. Do not count cumulative.

Three within the gift bag, after entering the faction, open to get the corresponding faction 3 within the book page to 30 layers.

May Day sign-up gift bag, open the last must get a random build table.

Easy to disguise booster material = 10 three-step rotten heart poison powder + 10 clear heart medicine wine

Three blacksmiths defensive equipment to open the light props package = black brand anchor 15. snow silk 30. heavy forging stone 8.

Three poison master defense equipment opening props package = poison master 3 product clothing opening materials: kill the stone 15.