Thông Báo Chú ý Gói Quà Duy Trì Vip Hàng Tháng - Notice to pay attention to the monthly hold on VIP gift package

09/01/2023

Thông Báo Chú ý Gói Quà Duy Trì Vip Hàng Tháng

 

 Người chơi chú ý :

SERVERS : MOON , SPRING & AUTUMN , WiINTER

 Gói quà vip 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9

 sau khi hệ thống gửi về thư và người chơi nhận được trong thư .

 vui lòng sử dụng ngay lập tực hoặc không quá 7 ngày từ khi gói quà về tới hộp thư.

 Nếu người chơi vẫn cố tình để lại bên trong hộp thư , hoặc nhận vào bên trong túi của nhân vật và không sử dụng.

sau khi kết thục time . túi quà vip sẽ tự động biến mất .

 Chúng tôi mong rằng người chơi chú ý về vấn đề này.
Nếu người chơi vẫn cố tình không sử dụng và túi quà vip biến mất chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

 

 

Notice to pay attention to the monthly hold on VIP gift package

 Attention players :

SERVERS : MOON , SPRING & AUTUMN , WINTER

 VIP gift packages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 after the system sends the mail and the player receives it in the mail.

 Please use immediately, can not be more than 7 day from the time the gift package arrives in the mailbox.

 If the player still intentionally leaves it inside the mailbox, or receives it inside the character's bag and does not use it.

after the end of time . vip gift bags will automatically disappear.

 We hope players pay attention to this matter.
If the player still intentionally does not use it and the vip gift bag disappears, we will not be responsible.

 

 

On behalf of the game management team

AGE OF WUSHU PRIVATE