Thông Báo Sự Kiện Thuê . Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ) lv 13 - Rental Event Notice . Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13

05/08/2021

Phạm vi

  • Máy chủ RAIN.

[ Hoạt Động  ]    Thuê Cờ lerver  13 máy chủ Rain .

Sửa Đổi  và cho người chơi thuê trước   Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 13

Chú Ý : Người chơi cần thuê  Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 13  cần đạt yêu cầu sau.

Yêu cầu . Nhân vật phải có Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 10 . 


Nhân vật phải có  30 k gold Trong Nhân vật.

Giá Thuê
 : Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 13

30.0000 Gold  / 1 thángsau đó liên hệ với  AowPriGSp

Để được hỗ trợ  thuê Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 13!

Đặc Quyền Khi Thuê  Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 13 .

Người chơi sẽ được sở hữu Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 13  Trong 1 tháng  . Tính từ thời điểm người chơi thuê.

Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 13 cấm swap Nội Công . và một số cấm sử dụng skill .khác.

Lưu Ý : Sau Khi Kết thúc thời gian thuê . G M  sẽ  xóa Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 13   và trả lại Thánh Mai Bí Quyết(Cổ Phổ)  lv 10 .

Nếu người chơi Không Muốn Thuê TiếpRange:

  • Server RAIN.

[ Active Events  ]    Hire Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13  server Rain

Repair the  rent to players first Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13

Attention: Players need to rent Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13 must meet the following requirements.

Request : Must-have character Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 10.

Character must have 30k gold In Character


Rent cost : 
Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13

30.000 Gold / 1 monththen contact  AowPriGSp

For rental assistance Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13!


Privileges When Renting Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13

Players will be owned Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13 . In 1 month  . Calculated from the time the player hires.

Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13  dont swap inner . and some forbidden to use skill .other

Note  :  After the end of the rental period . G M will delete Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 13  and give back Shengmei Secrets (Ancient Script) lvl 10.

If Player Doesn't Want To Hire Again


                                                                             AGE OF WUSHU PRIVATE WISH YOU HAPPY GAME TIME