Trả Lại Vip Sau khi sát nhập máy chủ - Returning Vip After Server Merger

18/12/2021

Phạm vi

  • Người chơi tại Máy chủ HILL. sau khi sát nhập  máy chủ wind

 [Trả Lại Vip Sau khi nhập máy chủ] người chơi vui lòng truy cập web  http://nine.mmorpg.vnlets.com

Bước 1 : Người chơi cần Nhấp vào để có thể  xem hệ thống có bao nhiêu điểm và đổi lấy hối đoái.Sau khi trao đổi người chơi sẽ có số điểm tương ứng với số lần có thể trao đổi thẻ vip bên trong shop 1 lần
Bước 2 . Sau Khi người chơi biết được số điểm tích lũy  , có thể truy cập vào webshop  DkpShop

Trao đổi item vip  tương ứng với số điểm mình nhận được .

Lưu Ý :  Người chơi vui lòng trao đổi hết toàn bộ một lần . và để item bên trong thư sử dụng từ từ . 

phần mục item bên trong web  sẽ xóa sau 25/12/2021Range:

  • Players at the HILL Server. after merging the server wind.

Returning Vip After Server Merger ]    Players please visit the web  http://nine.mmorpg.vnlets.comStep 1: Players need Click to be able to see how many points the system has and exchange for exchange.
After changing the player will have a score corresponding to the number of times to change the vip card inside the shop 1 time.
Bước 2 .After the player knows the accumulated points, can access the webshop  DkpShop

Exchange vip items corresponding to the number of points you receive.


 

Note  :  Players please exchange all at once. and let the item inside the letter use slowly .

The item section inside the web will be deleted after 25/12/2021                                                                             AGE OF WUSHU PRIVATE WISH YOU HAPPY GAME TIME