Valentine's event - Sự Kiện Lễ Tình Nhân

12/02/2020

《 Cửu Âm Chân Kinh  Private Sự Kiện Lễ Tình Nhân》 hoạt động lễ tình nhân   , Hoa ngữ  chân tình .

2020-02-13 thời gian 1:05

ÁP Dụng Máy Chủ Snow

Hoạt động : Tình nhân · Hoa ngữ · Hoa hồng

Hoạt động NPC: Các đại chủ thành hoa ngữ phu nhân Yên Kinh (873, 30) Tô Châu (762, 583) Lạc Dương (1287, 781) Thành Đô (543, 824)

Thời gian hoạt động: 2020/2/13 Đến 2020/2/29

Hoạt động giới thiệu:

Trong Thời gian Hoạt động , người chơi có thể tới tại NPC hoa ngữ phu nhân , mỗi lần hao tốn  100  Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm Hoặc  có thể  sử dụng Huyết Mai Phiêu trao đổi 1 loại  Hạt hoa hồng . , Hạt  Hoa Mẫu Đơn

Trao Đổi  được Hạt hoa hồng  tại NPC ( Nông phu phụ cận ) Trồng, hạt giống hoa trưởng thành kỳ ở thời gian trồng có  khả năng  sẽ có cỏ dại cùng trùng sâu , cần tìm nông phu chỗ mua Thuốc  Diệt Cỏ và thuốc trừ sâu , nếu không sẽ dẫn đến hạt giống hoa bị chết . sau khi Hoa hồng trưởng thành , người chơi có thể thua hoạch lấy và có cơ hội thu hoạch được hoa hồng, Tuyết Liên Hoa, Kim Thiền hoa, phấn hồng hoa hồng.

Hoa hồng, Tuyết Liên Hoa, Kim Thiền hoa người chơi có thể  trao đổi tại NPC  hoa ngữ phu nhân , trao đổi và nhận  thưởng đạo cụ, phấn hồng hoa hồng có thể dùng tại lễ tình nhân hoặc  sử dụng  trong động tác 

Trao đổi  phần quà :

Hoa hồng *1 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được   động tác hảo bằng hữu

Tuyết Liên Hoa *2 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được bí dược Hoàng Đan *1

Kim Thiền hoa *2 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được bí dược thanh tâm rượu thuốc *1

Hoa hồng *30 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được  động tác ôm đùi

Hoa hồng *30 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được động tác sờ đầu

Hoa hồng *60 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được động tác hôn cái trán

Hoa hồng *60 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được động tác tát một phát

Hoa hồng *99 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được động tác hai người múa

Hoa hồng *99 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được động tác hôn sâu ( Tuần hoàn )

Hoa hồng *99 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được động tác liếc mắt ra hiệu

Hoa hồng *99 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được  động tác thắng lợi ôm lấy

Hoa hồng *99 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được động tác hôn ( Tuần hoàn )

Hoa hồng *999 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được bạch mã liễn (180 Ngày )*1

Hoa hồng *30 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được hoa ngữ sứ giả xưng hào, thời hạn có hiệu lực 30 Ngày

Tuyết Liên Hoa *30 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được bí dược linh nguyên tái sinh đan *1

Kim Thiền hoa *30 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được bí dược khí hải Ngưng Thần Đan *1

Hoa hồng *299 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được gia viên trang trí Hoa hồng cổng vòm *1

Hoa hồng *199 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được gia viên trang trí Hoa hồng bụi hoa *1

Hoa hồng *520 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được Hoa hồng khói lửa *1

Hoa hồng *2017 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được Hoa hồng tâm nguyện khói lửa *1

Tuyết Liên Hoa *99 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được bí dược Kim nguyên tái sinh đan *1

Kim Thiền hoa *99 Đóa có thể Trao Đổi và nhận được bí dược Lá lộ ngưng kim *1

Chú Ý :

1. Hoa hồng khói lửa vì duy nhất một lần sử dụng đạo cụ, sử dụng sau 2 lần có thể đạt được danh hiệu  đạo cụ: Thanh Thanh Tử câm (30 Ngày ) Cùng ung dung tâm ta (30 Ngày ).

2. Hoa hồng tâm nguyện khói lửa vì duy nhất một lần sử dụng đạo cụ, sử dụng sau 2 lần  có thể đạt được vĩnh  đạo cụ: Mang theo tử chi thủ ( Người sử dụng ) Cùng tử giai lão ( Sử dụng đối tượng ) Cũng sẽ có hệ thống nhắc nhở.

3. trao đổi  vật phẩm đều là Đạo cụ khóa . trồng thu hoạch được Bông hoa không khóa .


 

 

《Age of wushu Private Valentine Event》 Valentine's day activities

2020-02-13 time 1:05
APPLY Snow Server

Activities: Lovers · Valentine Event · Roses

NPC Activities: The principals form the Chinese language lady Yanjing (873, 30) Suzhou (762, 583) Luoyang (1287, 781) Chengdu (543, 824)

Operation time: 2020/2/13 To 2020/2/29

Introduction activities:

During the Operation Period, the player can come to the lady's language NPC, each time costing 100  Five Aggregates And Demon-Subduing Item  or Blood Plum Dagger can exchange 1 kind of Rose Seed. Seeds Peony seeds

Exchanges Rose Seeds at NPC (Near Farmer) Growing, mature flower seeds at planting time are likely to have weeds and insects, need to find farmers to buy Herbicide and pesticides , otherwise will result in death of the flower seed. After the Rose matures, the player may lose the plan and have a chance to harvest roses, Snow Lotus, Kim Zen flower, rose rose.

Roses, Tuyet Lien Hoa, Kim Thien Hoa can be exchanged at Lady NPC, exchanged and received props, rose powder can be used at Valentine's Day or used in movement.

Exchanging gifts:

Commissions * 1 Exchange can be exchanged and receive a friendly move

Snow Lotus * 2 Swabs can exchange and receive Hoang Dan pumpkin * 1

Kim Meditation flower * 2 Flower can Exchange and receive the secret of pure medicinal alcohol * 1

Roses * 30 Flower can exchange and receive thigh hug

Commission * 30 Exchange can be exchanged and receive head touching

Roses * 60 Roses can exchange and receive kisses on the forehead

Commissions * 60 Swaps can be exchanged and receive a one slap move

Roses * 99 Swaps can exchange and receive two dancers

Commission * 99 Roses can Exchange and receive deep kissing (Circulation)

Commissions * 99 Swabs can be exchanged and receive a wink

Commissions * 99 Swaps can be exchanged and receive winning moves

Commission * 99 You can exchange and get kissing (Circulation)

Commissions * 999 Exchange can be exchanged and get red veal code (180 Days) * 1

Commissions * 30 Exchange can be exchanged and received with proficient messenger language, valid for 30 days

Tuyet Lien Tuyet * 30 The Flower could exchange and receive a reincarnated elemental medicine * 1

Kim Zen flower * 30 Flower can exchange and get the secret of the air sea spirit Stupid Dan * 1

Roses * 299 Roses can be exchanged and receive family members who decorate the Rose commission * 1


Roses * 199 Roses can Exchange and get family members decorated Rose bush * 1Roses * 520 Roses can be exchanged and receive Commissions of fire * 1

Commissions * 2017 Exchange and receive Commissions of willingness to smoke * 1

Snow Lotus * 99 You can exchange and receive the secret of regenerating knitting needles Kim * 1

Kim Zen flower * 99 You can exchange and receive the secret of the leaves Reveal the needle * 1

Attention :

1. Rose fire smoke because only once to use props, use after 2 times can achieve the title of props: Thanh Thanh Mute (30 Days) Together cavalier mind (30 Days).

2. Wishes of fire and smoke because only one use of props can be permanent after use 2 times: Bring the death squad (User) Same death of the old age (Use object ) There will also be a reminder system.

3. the item exchange is the Lockout Props. Plant and harvest the unlocked Flower.