Vip Shop . Víp Tích Lũy - Vip Shop Program. Accumulated Wallet

18/08/2019

Trương Trình Vip Shop . Víp Tích Lũy

Không Cần Gia Hạn Hàng Tháng 

Người Chơi Chú Ý : các cấp Độ VIP 1  đến  VIP 7 Sẽ Được Tính Tích Lũy Khi Người chơi nạp gold vào Game

Sự Kiện Này Được Chia làm 7 Cấp VIP

Nạp Cấp VIP Cao Nhất Để  Nhận Qùa Các Cấp  VIP Còn lại.Tính Từ VIP 2  Trở Đi.

Trang Web Người Chơi Có thể trao đổi item  Theo Cấp Độ Vip .

 

 

VIP SHOP TẠI ĐÂY

 

 -Nếu người chơi nạp 1000 Vàng  lần đầu tiên cho tài khoản mới thì người chơi có thể Nhận Thêm Vật phẩm dưới đây Và Hệ Thống sẽ được tự động gửi thư tới hòm thư

 

Item Image Số Lượng
Túi Nội Công 3 1
Binh Lục Thượng 205
1  bộ skill cash shop ngẫu nhiên 1
Túi Qùa Hỗ Trợ Tân Thủ 1

 

 

VIP 2 -Nếu người chơi nạp Người Chơi Nạp Gold  Hoặc Số Gold Tích Lũy Đạt  Mức 5500 hoặc Dưới 11900  Sẽ Nhận Được VIP 2 thì người chơi có thể Nhận Thêm Vật phẩm Mức VIP 2 dưới đây :

Chú ý : ( Sau Khi Có Được Tiền Cổ Bang Hội Người chơi có thể sử dụng Để Đổi Thẻ Phong Vật Chí 3* ở NPC Hiệp Khách Tham ăn )

Item Image Số Lượng
【 Tơ bông kiếm ảnh 】 Đón người mới đến gói quà   1

 

VIP 3-Nếu Người Chơi Nạp Gold Hoặc Số Gold Tích Lũy Đạt  Mức 12000 hoặc Dưới 37400 Sẽ Nhận Được VIP 3 và  người chơi có thể Nhận Thêm Mức VIP 2 và Vật phẩm Mức VIP 3 dưới đây :

Chú ý : ( Sau Khi Có Được Tiền Cổ Bang Hội Người chơi có thể sử dụng Để Đổi Thẻ Phong Vật Chí 3* ở NPC Hiệp Khách Tham ăn )

  Item Image Số Lượng
Ngạo Thiên Thần Hành Mã Gói Quà   1

 

 

VIP 4 -Nếu Người Chơi Nạp Gold Hoặc Số Gold Tích Lũy Đạt  Mức 37500 hoặc Dưới 64900 Sẽ Nhận Được VIP 4 và người chơi có thể Nhận Thêm Mức VIP 2 . VIP 3 và Vật phẩm Mức VIP 4  dưới đây : 

Item Image Số Lượng
【 Bướm Luyến Hoa 】 Cao Giai K.Công Sách Kỹ Năng 1
【 Bắt Mây Giầy Nguyệt Thân Pháp 】 Cao Giai K.Công Sách Kỹ Năng 1
 Hoành Tiêu Bôn Quyết 】 Cao Giai K.Công Sách Kỹ Năng 1
【 Bách Điểu Lăng Vân 】 Cao Giai K.Công Sách Kỹ Năng 1

 

VIP 5-Nếu Người Chơi Nạp Gold  Hoặc Số Gold Tích Lũy Đạt  Mức 65000 Gold hoặc Dưới 129900   Sẽ Nhận Được VIP 5 và người chơi có thể Nhận Thêm Mức VIP 2  . VIP 3 . VIP 4mức  mức  và  Vật phẩm mức VIP 5 dưới đây :

Item Image Số Lượng
( Thần Điêu 7) 1
PVC Tuyệt Thế ( Kim Xà Kiếm ) 1
PVC Tuyệt Thế ( Ly Biệt Câu ) 1
PVC Tuyệt Thế ( Đồ Long Đao 1

 

VIP 6-Nếu Người Chơi Nạp Gold Hoặc Số Gold Tích Lũy Đạt  Mức 130000 Hoăc Dưới 389900 Sẽ Nhận Được  người chơicó thể Nhận Thêm Mức VIP 2 .VIP 3 . VIP 4 . VIP 5 và Vật phẩm Mức VIP 6 dưới đây : 

  Item Image Số Lượng
Hắc Vũ Đại Điêu ( 30 Ngày ) 1

 

VIP 7-Nếu Người Chơi Nạp Gold Hoặc Số Gold Tích Lũy Trên 390000   Sẽ Nhận Được  Và người chơi có thể Nhận Thêm  VIP 2 . VIP 3 . VIP 4 . VIP 5 . VIP 6 và  Vật phẩm VIP 7  dưới đây : 

  Item Image Số Lượng
PVC tuyệt Thế ( Long Phách Định Cương Đao Sao)  1VIP 8-Nếu Người Chơi Nạp Gold Hoặc Số Gold Tích Lũy Trên 1000.000   Sẽ Nhận Được  Và người chơi có thể Nhận Thêm  VIP 2 . VIP 3 . VIP 4 . VIP 5 . VIP 6 , VIP 7 , VIP 8  dưới đây : 

  Item Image Số Lượng
Long Nham Đồng Tâm Đao   1
Xích Luyện Vỏ Kiếm 1
VIP 9-Nếu Người Chơi Nạp Gold Hoặc Số Gold Tích Lũy Trên 2000.000   Sẽ Nhận Được  Và người chơi có thể Nhận Thêm  VIP 2 . VIP 3 . VIP 4 . VIP 5 . VIP 6 , VIP 7 , VIP 8 , VIP 9   dưới đây :  


  Item Image Số Lượng
Long Nham Đồng Tâm Đao 1
Xích Luyện Vỏ Kiếm 1Thông Tin Bonus Vàng Của Các Mốc Theo Quy Định Như Sau :

Các Mốc Nạp Nhận Thêm Bonus Vàng

 

Mọi Thắc Mắc Về sự kiện và event nạp tuần xin vui lòng liên hệ  Page Age of Wushu private https://www.facebook.com/AoW.Pri.SP

Thay mặt G m chúc các bạn có những giây phút  vui vẻ trong trò chơi.!

 

****************************

 

Vip Shop Program. Accumulated Wallet 

No Monthly Renewal

Players pay attention

VIP 1 to VIP 7 Levels Will Be Accumulated When Players load gold into the Game

This Event Is Divided into 7 VIP Levels
Load the Highest VIP Level to Receive all VIP Levels

 

 

 

VIP SHOP HERE

 

-If the player loads 1000 Gold for the first time for a new account, the player can Receive Add the following Item and System will automatically send mail to the mailbox

 

Item Image number
Internal Skill 3 Gift Pack 1
Premium Weapon Manual 205
Set of 99 gold random martial arts sets 1
The Newcomer Support Bag 1

 

 

VIP 2 -If the player submits Players who Load Gold or Accumulated Gold Credits of 5500 or Under 11900 Will Receive VIP 2 then the player can Receive More Items under the VIP 2 Items below:

Note : ( After Get It Guild Ancient Coins Players can use To Change Top Scenery Records Exchanging Warrant IN NPC Gluttonous Hero ) 

Item Image number
[flying flower sword shadow] welcome gift bag   1

 

VIP 3-If Players Load Gold Or Accumulated Gold Number 12000 or Under 37400 Will Receive VIP 3 and players can Receive More VIP 2  and VIP 3  Items below: 

Note : ( After Get It Guild Ancient Coins Players can use To Change Top Scenery Records Exchanging Warrant IN NPC Gluttonous Hero ) 

  Item Image number
"Proud God riding horse" gift bag 1

 

 

VIP 4 -If Players Load Gold Or Accumulated Gold Up to 37500 or Under 64900 Will Receive VIP 4 and players can Receive More VIP 2 and VIP 3  and VIP 4 Item Items below:

Item Image number
【Butterflies in love】 1
【Chase the Cloud and Follow the Moon】 Hight Level Lightness 1
 【Heaven Reaching Step】 Hight Level Lightness 1
【Bird On Cloud】 Hight Level Lightness 1

 

VIP 5-If the Player Pays Gold or Gold Number Accumulated to Reach 65000 Gold or Under 129900 Will Receive VIP 5 and players can Receive Extra VIP 2  VIP 3  and VIP 5 below:

Item Image number
( "Shendiao" the Hawk 7 day ) Default Will Be Received If Gold 50,000 Loaded for the first time 1
Golden Snake Sword Scabbard 1
Libie Hook scabbard 1
Dragon-Slaying Knife Scabbard 1

 

VIP 6-If Player Loads Gold Or Gold Accumulated Level 130000 Or Under 389900 Will Receive VIP 6 And Players Can Receive Extra VIP 2  and VIP 3 . VIP 4 . VIP 5 and VIP 6  Items  below: 

  Item Image number
Black Feather Condor( 30 Day ) 1

 

VIP 7-If Players Load Gold Or Gold Accumulated Over 390000 Will Receive VIP 7 And Players Can Receive Extra VIP 2  and VIP 3 ,VIP 4 ,  VIP 5  , VIP 6 and VIP 7 Items Below :

  Item Image number
Longbo Dingjiang Dao 1

 

 

VIP 8-If Players Load Gold Or Gold Accumulated Over 1000.000 Will Receive VIP 8 And Players Can Receive Extra VIP 2  and VIP 3 ,VIP 4 ,  VIP 5  , VIP 6 , VIP 7 , VIP 8 , Items Below :

  Item Image number
Longyan gold breaking knife 1
Red scabbard 1VIP 9-If Players Load Gold Or Gold Accumulated Over 2000.000 Will Receive VIP 9 And Players Can Receive Extra VIP 2  and VIP 3 ,VIP 4 ,  VIP 5  , VIP 6 ,VIP 7 , VIP 8 , VIP 9 Items Below :

  Item Image number
Longyan gold breaking knife 1
 Red scabbard    1 

Information of Bonus Gold of Milestones As Following Rules:

Gold Loading Receive Bonuses

 

For questions about the event and the weekly loading event, please contact Page Age of Wushu private

https://www.facebook.com/AoW.Pri.SP

 

On Behalf of G m Wish You Have Fun Moments In The Game.